Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND tỉnh

16/04/2018 | 08:57 GMT+7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện theo tinh thần thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2018, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 02/3/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021,

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

- Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/4/2018 (thứ ba).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang (số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh).

NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH HẬU GIANG KHÓA IX (dự thảo)

I. Thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền

- Thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Tờ trình số 24/TTr-UBND của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Tờ trình số 25/TTr-UBND của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiến hành bầu cử bổ sung Chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

II. Thông qua báo cáo

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc phối hợp với UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

III. Thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra

Tờ trình và dự thảo nghị quyết:

1. Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

2. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực.

3. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực.

4. Tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh giao biên chế công chức, biên chế viên chức và biên chế các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018.

5. Tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

6. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

IV. Thảo luận tại Hội trường

V. Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

VI. Thông qua các nghị quyết:

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

4. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND điều chỉnh giao biên chế công chức, biên chế viên chức và biên chế các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018.

5. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực.

6. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực.

7. Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND thông qua quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

8. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

Viết bình luận mới