HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Trả lời kiến nghị của cử tri

01/06/2018 | 08:13 GMT+7

Cử tri kiến nghị:

Thời gian gần đây, nạn phá rừng xảy ra ngày càng nhiều nhưng kết quả xử lý chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe, trong khi chưa có người đứng đầu của địa phưong nào tự chịu trách nhiệm hoặc bị xử lý nghiêm minh. Cử tri đề nghị Chính phủ kiên quyết xử lý dứt điểm, nghiêm minh những đối tượng phá rừng, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng, người được giao bảo vệ rừng và người đứng đầu các địa phương khi để xảy ra tình trạng phá rừng, mất rừng theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm rõ rệt. Năm 2014, cả nước xảy ra 23.649 vụ, năm 2015 xảy ra 20.116 vụ, năm 2016 xảy ra 19.389 vụ. Trong năm 2017, cả nước đã phát hiện 16.531 vụ vi phạm, giảm 4.933 vụ so với cùng kỳ (giảm 23%); diện tích rừng thiệt hại là 1.451ha, giảm 3.148ha (68%) so cùng kỳ; đã xử phạt hành chính 12.896 vụ; xử lý hình sự 292 vụ. Về cơ bản các hành vi, vụ việc vi phạm đã giảm cả về số lượng và quy mô.

Tuy vậy, tình hình vi phạm đối với rừng tự nhiên còn diễn biến ở một số nơi của một số địa phương như Tây Nguyên, Quảng Nam, Bình Định, Nghệ An, Bắc Kạn, Điện Biên,...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Lâm nghiệp; tăng cường chế tài xử phạt đối với các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Theo đó một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản đã được chuyển hóa thành tội phạm theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

- Tham mưu với Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó cần tiếp tục cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của từng nhóm chủ thể là chủ rừng, theo quy định tại Chương VIII Luật Lâm nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với chủ thể có hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, hành vi hủy hoại rừng theo quy định tại khoản 55 và khoản 63 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13; và xử lý nghiêm đối với các chủ thể có thẩm quyền lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giao rừng, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật... theo quy định tại khoản 56 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13;

- Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TVV ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền địa phương các cấp và chủ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; thực hiện nghiêm túc Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Viết bình luận mới