THÔNG BÁO

25/10/2018 | 08:31 GMT+7

Tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

1. Tổng số: 37 chỉ tiêu, trong đó 28 công chức vào ngạch chuyên viên cho một số đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực và 09 viên chức vào ngạch chuyên viên cho Trung tâm Tin học.

2. Vị trí và chuyên ngành đào tạo cần tuyển

II. Đối tượng và điều kiện hồ sơ dự tuyển

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước (đại học công lập, hệ chính quy) hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, tin học) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

(2) Người có trình độ thạc sĩ có độ tuổi không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

(3) Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi dưới 35 tuổi (theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.

2. Đối tương ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm

3.1. Hồ sơ dự tuyển

Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ rút gọn gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển trong trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác.

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...).

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

- Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục những thành phần tài liệu trên.

Hồ sơ dự tuyển nộp trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (từ 8h30 đến 11h và từ 13h30h đến 16h30 các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:

+ Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước, địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội nhận hồ sơ cho các ứng viên dự tuyển vào các Kiểm toán nhà nước khu vực và Trung tâm Tin học;

+ Văn phòng Kiểm toán nhà nước các khu vực nhận hồ sơ dự tuyển theo vị trí dự tuyển của đơn vị.

- Kiểm toán nhà nước không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

- Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

2. Lệ phí dự thi

Kiểm toán nhà nước không thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển.

3. Thời gian và địa điểm phỏng vấn

- Thí sinh đủ điều kiện theo quy định sẽ tham dự vào Vòng phỏng vấn.

- Thời gian dự kiến phỏng vấn: ngày 22/11 và 23/11/2018. Lịch cụ thể sẽ thông báo tại trang Website www.sav.gov.vn của Kiểm toán nhà nước.

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi xét tuyển, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.626628616 xin số máy lẻ 0735, 0736 hoặc địa chỉ thư điện tử phongnhansu@sav.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp.

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Dán ảnh 4 x 6)

Vị trí dự tuyển(1):……...............................................................................

...................................................................................................................

Đơn vị dự tuyển (2):...................................................................................

...................................................................................................................

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………….Ngày sinh …………………Nam □ Nữ □

Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: .......................................................................

Số CMTND: …………………………..Ngày cấp: ………………….Nơi cấp: .........................

Điện thoại liên hệ để báo tin: ………………………………………..Email: .............................

Quê quán: ....................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ........................................................................................................

Tình trạng sức khỏe: ……………...….., Chiều cao ……….…………, Cân nặng: .............. kg

Thành phần bản thân hiện nay: .............................................................................................

Trình độ văn hóa: ..................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: ………………………..Loại hình đào tạo: ..............................

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Bố mẹ:

- Họ và tên bố: ………………..Tuổi: ……………….Nghề nghiệp:........................................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ...............................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?.........................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Họ và tên mẹ: ………………………….Tuổi:…………… Nghề nghiệp: ...........................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ..............................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?........................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Anh, chị, em ruột:

- Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:..................................................

- Nghề nghiệp:...........................................................................................................................

- Nơi làm việc: .........................................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................................

3. Vợ hoặc chồng:

- Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:....................................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................................................

- Nơi làm việc: ...........................................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................................

4. Các con:

- Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:....................................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................................................

- Nơi làm việc: ...........................................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................................

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (NẾU CÓ)

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Hình thức đào tạo(3)

Xếp loại bằng /Chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. THÀNH TÍCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên cuộc thi, công trình nghiên cứu

Thời gian(4)

Kết quả cuộc thi, công trình nghiên cứu(5)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Tôi xin cam kết làm việc lâu dài, ổn định tại đơn vị đăng ký tuyển dụng của Kiểm toán nhà nước ít nhất là 10 năm sau khi được tuyển dụng và chỉ được điều động khi Kiểm toán nhà nước thực sự có nhu cầu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin không đúng sự thật./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

-----------------------------------

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng.

(3) Ghi rõ hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, đào tạo từ xa, bồi dưỡng…. /Văn bằng TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư..../Chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(4) Ghi rõ thời gian tham gia cuộc thi, thời gian thực hiện công trình nghiên cứu.

(5) Ghi rõ đã đạt giải thưởng gì trong các cuộc thi; công trình nghiên cứu khoa học và được cấp nào công nhận; kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành nào ở trong hoặc ngoài nước.

Viết bình luận mới