HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,884,107 lượt truy cập

Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, phối hợp liên ngành trong phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phân luồng học sinh sau THCS

22/03/2018 | 09:05 GMT+7

(HG) - Từ năm 2015, Hậu Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tuy nhiên, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ cho người lớn ở một số địa phương chưa thật sự vững chắc, tỷ lệ người lớn mù chữ, tái mù chữ vẫn còn khá cao, nhất là ở vùng sâu, vùng khó khăn… Để khắc phục những hạn chế và phát huy kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường sự lãnh đạo, sự quản lý và phối hợp liên ngành trong công tác này, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp. Song song đó, phải tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tăng dần tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào học các lớp mẫu giáo. Tăng cường và đổi mới công tác quản lý chặt chẽ, nề nếp, trật tự, kỷ cương trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập suốt đời. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với giáo viên. Ngoài ra, sẽ đổi mới chính sách tài chính, từng bước thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục. Tiếp tục đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa.

Những yêu cầu này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW năm 2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn”, cũng như Chương trình số 115 về thực hiện Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy Hậu Giang.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới