Làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên

09/04/2018 | 08:21 GMT+7

Hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố Vị Thanh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng về nâng cao nhận thức, xây dựng nhiều mô hình, cách làm mới trong làm theo Người. Ông Lê Hồng Khuê (ảnh), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh, cho biết cụ thể:

- Theo đó, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đa số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thành phố đã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, từ đó giúp mọi người nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Tôi cũng khẳng định rằng, việc học tập và làm theo Bác ở thành phố đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên như thế nào, thưa ông ?

- Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề hàng năm như: Sinh hoạt về những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tinh thần Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt hàng tháng.

Trong các buổi sinh hoạt của chi bộ và các hội, đoàn thể đã đưa nội dung các tác phẩm của Bác, kể một số mẩu chuyện về Người để thảo luận và liên hệ để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phấn đấu làm theo.

Các chi, đảng bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 và lấy kết quả thực hiện chỉ thị này là một tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Không chỉ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình sinh hoạt định kỳ mà việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng được thành phố thực hiện nghiêm túc, tập trung nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, khơi dậy khí thế thi đua làm nhiều việc tốt, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhiều cách làm hay, những giải pháp tốt, thiết thực xuất hiện đã đưa việc học và làm theo Bác trở thành những công việc gần gũi, thường ngày...

Năm 2017, thành phố được tỉnh khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, vậy địa phương có các mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo ra sao ?

- Cụ thể, chúng tôi đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” năm 2017; tổ chức tọa đàm chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở tất cả các phường, xã và lực lượng công an, quân sự thành phố. Tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo các đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp, sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện và tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết cam kết thực hiện.

Chúng tôi cũng đã lồng ghép tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hội thi của các đoàn thể, hội quần chúng thành phố; Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lớp tập huấn, hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ nhóm của các đoàn thể quần chúng; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự; cùng với Thành đoàn tổ chức chương trình diễn thuyết chuyên đề “Nâng cao khả năng lý luận và phản biện với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”.

Hai năm qua, chúng tôi có 41 mô hình của tập thể và hàng trăm cá nhân xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác.

Tiêu biểu có nhiều, nhưng vẫn còn nghe, ghi nhận những trường hợp học tập, làm theo gương Bác chưa mấy hiệu quả, ông có thể cho biết thêm điều này ?

- Cụ thể là trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp. Một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện còn chậm trong việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ chưa đúng với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Công tác phát hiện và nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn tiến hành chưa được thường xuyên; việc làm theo Bác trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa thật rõ nét, do đó chất lượng thực thi công vụ của một số cán bộ còn hạn chế.

Thành phố sẽ có những giải pháp cơ bản gì cho việc học tập, làm theo gương Bác để có những cái mới hơn, sâu hơn, thưa ông ?

- Các giải pháp lớn được chúng tôi quan tâm đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của Nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội; quan tâm phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Sẽ xác định nội dung đột phát nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Xin cảm ơn ông !

T.T thực hiện

Viết bình luận mới