HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Các chính sách cải thiện môi trường đầu tư và khung ưu đãi đầu tư chung của tỉnh Hậu Giang

27/09/2017 | 13:50 GMT+7

1. Chính sách cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh:

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Hậu Giang, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản như sau:

- Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19- 2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hậu Giang.

- Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngàv 05 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2017.

- Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hậu Giang.

2. Khung ưu đãi đầu tư chung của tỉnh Hậu Giang:

a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Toàn bộ các huyện: Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành, Phụng Hiệp, Châu Thành A và thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ. Đối với địa bàn này:

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.

- Được hưởng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động.

* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động, tăng thêm 4 năm so với các dự án bình thường.

* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này thuộc lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thì sẽ được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê.

* Trường hợp dự án đầu tư vào nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư khi đầu tư vào địa bàn này thì được gọi là dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ngoài các ưu đãi trên sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời gian thuê.

- Nếu dự án được Nhà nước giao đất thì sẽ được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó.

- Nếu dự án nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định.

b) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: toàn bộ thành phố Vị Thanh. Đối với địa bàn này:

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 4 năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.

- Được hưởng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% trong vòng 10 năm.

- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong vòng 7 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động.

* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động, tăng thêm 4 năm so với các dự án bình thường.

* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này thuộc lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thì:

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.

- Được hưởng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm.

- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động, tăng thêm 8 năm so với các dự án bình thường.

* Trường hợp dự án đầu tư vào nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư khi đầu tư vào địa bàn này thì được gọi là dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, ngoài các ưu đãi trên sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

- Được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

- Nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó.

- Nếu dự án nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định.

* Trường hợp dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa (lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường) thực hiện tại địa bàn này thì sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.

- Được hưởng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong cả thời gian hoạt động của dự án.

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời gian thuê. Giá trị đất không được tính vào giá trị tài sản cố định.

* Riêng trường hợp dự án đầu tư sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê, chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.

c) Dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang:

Dự án đầu tư mới được hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành Quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Viết bình luận mới