HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,881,981 lượt truy cập

Cải cách gắn với thi hành hiệu quả các đạo luật về tư pháp

17/04/2018 | 07:44 GMT+7

Năm nay, công tác cải cách tư pháp ở tỉnh cần tiếp tục bám sát định hướng về cải cách tư pháp đã được xác định trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 49 và định hướng nhiệm vụ của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về công tác cải cách tư pháp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII...

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy thường xuyên trao đổi chuyên môn với cán bộ Công an thị xã Ngã Bảy (trái) về các vụ án hình sự.

Hoàn thiện chính sách pháp luật và thi hành pháp luật

Theo đó, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục tổ chức, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các đạo luật liên quan trực tiếp đến cải cách tư pháp như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự...

Phải tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn; đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng việc xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua.

Quan tâm rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ban hành có liên quan đến các luật, bộ luật về tư pháp nhằm bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với các luật, bộ luật mới và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ở tỉnh.

Các cấp, các ngành phải tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá; khẩn trương kiện toàn tổ chức cơ quan thi hành án hình sự; quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Quan tâm hơn nữa thi hành tốt Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính; củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự và Luật Tố tụng hành chính theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; khắc phục án tồn đọng, tập trung giải quyết triệt để các vụ việc thi hành án kéo dài, gây bức xúc; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác thi hành án được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo công tác thi hành án dân sự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự.

Các cấp, các ngành tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 42/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 50/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự.

Nâng chất hoạt động luật sư, bổ trợ tư pháp

Về luật sư, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra và nguyên tắc tranh tụng trong xét xử. Tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư theo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn đảm bảo về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đề cao trách nhiệm và ý thức đạo đức nghề nghiệp của luật sư; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư và phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư tỉnh.

Riêng về bổ trợ tư pháp, cần nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện tốt các chiến lược, quy hoạch, đề án đã được phê duyệt với lộ trình phù hợp theo tinh thần Chiến lược cải cách tư pháp.           

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý; Quyết định số 749/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025; Quyết định số 32/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, đơn vị đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác trợ giúp pháp lý; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng cần được trợ giúp, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ công lý, công bằng xã hội.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Giám định tư pháp năm 2012, Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện chế định thừa phát lại; kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo các đề án về đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, giám định viên, chấp hành viên, công chứng viên; kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cho các xã, phường, thị trấn đủ số lượng, đảm bảo về trình độ theo quy định.

Các giải pháp thực hiện công tác cải cách tư pháp

Cơ quan tư pháp, các sở, ngành, địa phương ở tỉnh quán triệt đầy đủ, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ trong công tác cải cách tư pháp. Tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc kiện toàn bộ máy, nhân lực, tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cải cách tư pháp đề ra. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp và cải cách tư pháp nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phải phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua khen thưởng, bảo đảm linh hoạt, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp…

 

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới