HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,733,564 lượt truy cập

Làm tốt công tác cải cách tư pháp

13/02/2018 | 10:35 GMT+7

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, các cơ quan tư pháp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của ngành, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.   

Phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.

Ngay từ đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp và chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp gắn với nhiệm vụ của ngành, địa phương… Từ đó, bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp.

Các cơ quan tư pháp thường xuyên nghiên cứu và tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện vào các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các dự án luật đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Cảnh vệ, Luật Phòng, chống tham nhũng… Công tác triển khai thực hiện các bộ luật, luật về tư pháp mới có hiệu lực được thực hiện tốt, đúng các yêu cầu, tiến độ đề ra.

Hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều đổi mới, chất lượng các mặt công tác có những chuyển biến tích cực. Ngành kiểm sát thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, năm 2017, viện kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố 300 vụ/500 bị can, đã xử lý gần 300 vụ/gần 490 bị can; phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án xác định gần 90 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành tòa án thực hiện hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, bước đầu góp phần có hiệu quả mục tiêu cải cách tư pháp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm, nhiều vụ án hình sự được tổ chức xét xử lưu động, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân và phòng ngừa, răn đe tội phạm; thực hiện nhiều giải pháp đổi mới các thủ tục hành chính tư pháp trong giải quyết, xét xử các loại vụ án; ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại tòa án, giải quyết các yêu cầu của công dân trước và sau phiên tòa xét xử.

Để tăng cường tổ chức phiên tòa cải cách và nâng cao chất lượng tranh tụng đi đôi với phiên tòa cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng tiêu chí phiên tòa cải cách để hội đồng xét xử áp dụng trong tranh tụng và tranh luận dân chủ tại phiên tòa, tạo điều kiện cho người tham gia phiên tòa được trình bày đầy đủ ý kiến của mình, không hạn chế thời gian tranh luận, tập trung và hướng người tham gia tranh luận vào trọng tâm vụ án… đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng trước pháp luật. Tòa án đã áp dụng án lệ để giải quyết 5 vụ án dân sự, được Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao đánh giá rất cao. Trong năm không xảy ra trường hợp xét xử oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra án được chỉ đạo quyết liệt, cụ thể công an điều tra trên 400 vụ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 300 vụ. Công tác đặc xá và thi hành án hình sự có nhiều chuyển biến, thực hiện nghiêm quy trình, quy định trong công tác giam giữ…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh thì năm 2017, các cơ quan tư pháp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của từng ngành, tích cực nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc chủ trương “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp”, triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo nhiệm vụ được giao. Vai trò của các cấp ủy đảng từng bước được phát huy, lãnh đạo các mặt công tác tư pháp, bảo đảm hoạt động của các cơ quan tư pháp đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đưa ra 9 nhiệm vụ, cụ thể: Tiếp tục quán triệt có hiệu quả chủ trương, đường lối văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 49, các văn bản có liên quan của Trung ương và chương trình của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05 ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phù hợp, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao trình độ pháp luật trong Nhân dân…

Bài, ảnh: PHI YẾN

Viết bình luận mới