HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,483,100 lượt truy cập

Nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

16/11/2018 | 08:02 GMT+7

Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

(Tiếp theo)

Hỏi: Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải cách chính sách tiền lương là gì ?

Trả lời:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tiền lương.

- Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính chất tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương.

- Xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới.

- Quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các đề án đổi mới, cải cách trong ngành, lĩnh vực có liên quan là công việc rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Viết bình luận mới