HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,869,711 lượt truy cập

Triển khai công tác pháp chế năm 2018

12/02/2018 | 08:29 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND đề nghị các cơ quan, đơn vị trong năm 2018 cần tiếp tục củng cố đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao tính chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế; xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. 

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh cần tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị định số 55/2011 và các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết; kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên pháp chế; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ pháp chế, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế cũng như tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực đội ngũ này theo định kỳ.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới