HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,854,490 lượt truy cập

Trưởng ấp, khu vực có nhiệm vụ và quyền hạn gì ?

15/05/2018 | 08:15 GMT+7

Ngày 20-5 tới đây, toàn tỉnh sẽ tổ chức kỳ bầu cử trưởng ấp, khu vực, chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020. Vậy trưởng ấp, khu vực sẽ có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong cộng đồng dân cư? Báo Hậu Giang xin thông tin đến bạn đọc một số quy định pháp luật hiện hành đối với chức danh này.

Đoàn công tác của Sở Nội vụ kiểm tra công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2018-2023 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo Thông tư số 04/2012 được Bộ Nội vụ ban hành, ấp, khu vực không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn. Theo đó, mỗi ấp, khu vực sẽ có trưởng ấp, khu vực và phó trưởng ấp, khu vực được bầu hoặc chỉ định.

Về nhiệm vụ đối với trưởng ấp, khu vực, Thông tư số 09/2017 của Bộ Nội vụ quy định rất cụ thể.

Theo đó, trưởng ấp, khu vực sẽ là người có nhiệm vụ triệu tập và chủ trì hội nghị ấp, khu vực; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi ấp, khu vực đã được người dân bàn và quyết định.

Trưởng ấp, khu vực phải vận động, tổ chức người dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, có trách nhiệm tập hợp, phản ánh và đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân trong ấp, khu vực mình quản lý.

Về mối quan hệ với UBND cấp xã, trưởng ấp, khu vực được giao nhiệm vụ phải báo cáo kịp thời với UBND cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong ấp, khu vực mình quản lý. Thực hiện việc lập biên bản về kết quả đã được người dân trong ấp, khu vực bàn và quyết định trực tiếp những công việc của ấp, khu vực,… sau đó báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND cấp xã. Đồng thời, người giữ chức danh này cũng có nhiệm vụ phối hợp với ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong ấp, khu vực để vận động người dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động.

 Bên cạnh quy định về nhiệm vụ của trưởng ấp, khu vực, pháp luật hiện hành cũng giao cho chức danh này một số quyền hạn cụ thể, bao gồm:

 Được ký hợp đồng về xây dựng công trình do người dân trong ấp, khu vực đóng góp kinh phí đầu tư và đã được hội nghị ấp, khu vực thông qua.

Được phân công nhiệm vụ và quyền hạn giải quyết công việc của phó trưởng ấp, phó trưởng khu vực và được chính quyền cấp xã mời họp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý, hoạt động của ấp, khu vực, cũng như được bồi dưỡng, tập huấn về các công tác khác để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện nay, theo quy định thì trưởng ấp, trưởng khu vực có nhiệm kỳ là 2,5 năm hoặc 5 năm do UBND tỉnh quy định thống nhất và phù hợp điều kiện cụ thể ở từng địa phương.

Về chế độ, chính sách, người giữ chức danh trưởng ấp, khu vực được xem là những người hoạt động không chuyên trách. Do đó, sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng và mức phụ cấp do HĐND cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người giữ chức danh này sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết; nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm khuyết điểm, không được người dân tín nhiệm thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn đối với trưởng ấp, trưởng khu vực

Theo quy định, trưởng ấp, khu vực và phó trưởng ấp, khu vực phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở ấp, khu vực mình ứng cử; phải đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được Nhân dân tín nhiệm.

Bên cạnh đó, bản thân và gia đình phải gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

 

Đ.BẢO tổng hợp

Viết bình luận mới