HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
73,093,566 lượt truy cập

Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

21/02/2018 | 08:51 GMT+7

(HG) - Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hậu Giang giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh vừa yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên.

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức và toàn xã hội trong triển khai chiến lược thanh niên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của chiến lược phát triển thanh niên; vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường kiểm tra đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Đặc biệt chú trọng việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

Tiếp tục tạo môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản; hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên từ tỉnh đến cơ sở. Cần tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên do Đoàn thanh niên làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong, ngoài tỉnh và khu vực. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương Hậu Giang…

T.T 

Viết bình luận mới