HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,881,970 lượt truy cập

Triển khai, sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

17/04/2018 | 08:01 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến thống nhất chủ trương triển khai, sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh từ ngày 23-4-2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai, sử dụng, đảm bảo phần mềm vận hành an toàn, hiệu quả; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc; đồng thời giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm tổ chức thực hiện chủ trương này.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Trong khi đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; và việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

K.L

Viết bình luận mới