KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017

08/08/2017 | 16:11 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Hội thi);

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017 (sau đây gọi tắt là Hội thi), cụ thể như sau:

I . MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; trong đó, tập trung định hướng vào các giải pháp lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao đời sống và an sinh xã hội, phục vụ giáo dục và đào tạo, cải cách hành chính… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II . LĨNH VỰC DỰ THI

Là các giải pháp mới, cải tiến về kỹ thuật (dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, sản phẩm, vật liệu, quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật...), phương pháp quản lý thuộc các lĩnh vực dự thi, giải quyết những vấn đề đặt ra trong các lĩnh vực sản xuất, đời sống trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá về: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế, xã hội. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 07 lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

4. Công nghệ sinh học, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường;

5. Y  dược;

6. Giáo dục và đào tạo;

7. Các lĩnh vực khác.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai, phát động:

- Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 15/8/2017: triển khai ở cấp huyện, thị xã, thành phố và các Công đoàn ngành.

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử UBND huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

2. Thời gian và địa điểm nộp sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi:

- Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi, tổ chức chấm giải và tuyển chọn hồ sơ nộp về Ban Tổ chức cấp tỉnh trước ngày 31/12/2017.

- Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Kế hoạch, Thể lệ Hội thi đến công đoàn viên, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý để tham gia Hội thi cấp tỉnh; có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi và nộp về Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh trước ngày 30/11/2017.

- Hồ sơ dự thi gửi về: Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang; số 7, Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 02933.500.135 - Fax: 02933.583.050, email: lhhhaugiang@gmail.com.

3. Tổ chức chấm thi:

3.1. Cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Thành lập Hội đồng Giám khảo cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức chấm thi và chọn sản phẩm, mô hình, giải pháp gửi về tỉnh trước ngày 31/12/2017.

3.2. Cấp tỉnh:

- Thành lập 01 Hội đồng Giám khảo cấp tỉnh chấm sơ khảo cho các đơn vị: Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Hội đồng xét chọn các đề tài dự thi đạt chất lượng cao tham gia vòng thi chung khảo.

 - Thành lập 01 Hội đồng Giám khảo cấp tỉnh chấm vòng chung khảo xếp hạng gồm: nhà quản lý, nhà khoa học có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng. Hội đồng chấm thi tiếp xúc trực tiếp với người dự thi để trao đổi thêm về giải pháp trong quá trình xem xét, đánh giá. Khi Hội đồng yêu cầu, Ban Tổ chức và người dự thi phải tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng chấm thi đi khảo sát thực tế để đánh giá.

- Chấm và công bố các giải pháp dự thi cấp tỉnh dự kiến trong tháng 5/2018.

- Tổ chức Lễ Tổng kết trao giải Hội thi lần X và phát động Hội thi lần thứ XI năm 2018 dự kiến vào cuối tháng 6/2018.

4. Xét chọn sản phẩm, mô hình, giải pháp và tổ chức Đoàn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV:

4.1. Xét chọn sản phẩm, mô hình, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc:

- Sau khi có kết quả chấm chung khảo cấp tỉnh, cơ quan thường trực Hội thi tham mưu cho Ban Tổ chức những sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải cao phù hợp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

- Thời gian gửi giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc: trước ngày 31/7/2018.

4.2. Tổ chức Đoàn tham dự Lễ tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc:

- Nếu các sản phẩm, mô hình, giải pháp do Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh gửi tham dự toàn quốc đạt giải, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn đi dự Lễ trao giải toàn quốc; kinh phí đi dự Lễ được phân bổ trong nguồn kinh phí Hội thi.

- Đối với Ban Tổ chức cấp huyện, thị xã, thành phố có thí sinh dự thi đạt giải toàn quốc có thể cử cán bộ tham gia cùng đoàn đi dự Lễ trao giải, kinh phí do huyện, thị xã, thành phố chi trả.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

- Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ đã được cân đối hàng năm.

- Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm giải quyết kinh phí bảo đảm cho Hội thi triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh và cấp huyện có thể vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân để tăng mức giải thưởng và chi cho một số hoạt động khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang (cơ quan Thường trực Hội thi):  

- Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tỉnh ban hành các Kế hoạch, Thể lệ, thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp tỉnh.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện các Quyết định, Kế hoạch chỉ đạo về Hội thi.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện tổ chức triển khai Hội thi; đồng thời, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ tổng kết trao giải và phát động Hội thi.

- Chuẩn bị các phương án chấm thi cấp tỉnh đảm bảo tiến độ, khách quan, chính xác.

- Tổ chức xét chọn các sản phẩm, mô hình, giải pháp gửi dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quốc.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến Hội thi cho các cơ quan báo, đài và phối hợp mở chuyên mục tuyên truyền về Hội thi trên Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Phối họp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân đạt giải cao Hội thi và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền Hội thi.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về kinh phí tổ chức Hội thi và kinh phí đi dự Lễ trao giải toàn quốc, kinh phí đi dự thi khu vực và quốc tế (nếu có).

- Thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Hội thi.

- Định kỳ báo cáo tiến độ và tình hình triển khai Hội thi về UBND tỉnh.

- Các thành viên Ban Tổ chức hội thi theo quyền hạn, nhiệm vụ quản lý đối với ngành, lĩnh vực hội thi liên quan, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và hướng dẫn triển khai, tạo điều kiện cho Nhân dân, cán bộ thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý tích cực tham gia Hội thi.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Trực tiếp phối hợp cùng cơ quan thường trực tham mưu Ban Tổ chức thành lập Hội đồng Giám khảo là những nhà khoa học có uy tín, trình độ chuyên môn, giúp cho việc chấm giải; đồng thời, chọn lọc, giới thiệu những đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, có khả năng ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, đời sống để tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức các sản phẩm, mô hình, giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp), hướng dẫn cho người dự thi làm thủ tục được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi (nếu tác giả có yêu cầu).

- Giới thiệu giám khảo là các chuyên gia, các nhà khoa học hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố chấm thi (nếu có yêu cầu).

3. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Trực tiếp phối hợp cùng cơ quan thường trực tham mưu Ban Tổ chức thành lập Hội đồng Giám khảo là những nhà khoa học có uy tín, trình độ chuyên môn, giúp cho việc chấm giải.

- Chỉ đạo, triển khai Hội thi trong hệ thống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, triển khai đến cơ quan ngành dọc trực thuộc tại địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan tới Hội thi.

- Cử người vào Ban Thư ký.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ động phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức Hội thi trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động tham gia Hội thi.

- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên công tác trong ngành về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên hoàn thành các sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi.

5. Sở Nội vụ:

Phối hợp với cơ quan Thường trực Hội thi tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đạt giải và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền Hội thi theo quy định.

6. Sở Tài chính:

- Tham mưu phân bổ kinh phí cho Hội thi cấp tỉnh đảm bảo hợp lý, đúng tiến độ, đúng mục đích, theo năm ngân sách để bảo đảm cho việc triển khai Hội thi đúng kế hoạch.

- Hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn ngân sách theo phân cấp quản lý trong từng năm ngân sách để chi cho Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố.

7. Tỉnh đoàn Hậu Giang:

- Chủ động phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các sở, ngành liên quan, tổ chức tuyên truyền, phát động Hội thi trong thanh thiếu niên.

- Chỉ đạo các Đoàn Khối, huyện, thị, thành đoàn vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia Hội thi.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền và vận động cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc trong cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi.

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng Giám khảo (khi được yêu cầu).

9. Các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh:

Tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong đơn vị mình và chọn lọc các sản phẩm, mô hình, giải pháp tiêu biểu gửi tham dự Hội thi, nhằm khơi dậy phong trào sáng tạo kỹ thuật trong lực lượng.

10. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Phối hợp với cơ quan thường trực mở chuyên mục về Hội thi.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo in, báo điện tử và sóng phát thanh, truyền hình các nội dung có liên quan đến Hội thi.

- Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, Lễ Tổng kết trao giải và phát động Hội thi.

 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tất cả các huyện, thị xã, thành phố phải thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký giúp việc, Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố; chọn đơn vị phù hợp làm Thường trực Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Đài truyền thanh tổ chức công tác tuyên truyền về Hội thi đến các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

- Kiểm tra đôn đốc việc triển khai Hội thi ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

- Tổ chức tiếp nhận sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi; chấm thi; tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và phát động Hội thi trên địa bàn.

- Bố trí nguồn kinh phí hợp lý, kịp thời, bảo đảm cho việc triển khai Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Xét chọn sản phẩm, mô hình, giải pháp gửi tham gia Hội thi cấp tỉnh.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Ban Tổ chức Hội thi và Ban Thư ký giúp việc Hội thi có trách nhiệm báo cáo tiến độ tổ chức, tuyên truyền Hội thi tại đơn vị, địa phương mình (sơ kết và tổng kết) về UBND tỉnh qua Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký giúp việc Hội thi cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Viết bình luận mới