Ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tiệc cưới, tiệc tang và lễ hội

09/08/2017 | 08:57 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tiệc cưới, tiệc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, sẽ áp dụng với tất cả các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào tiệc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Mọi hoạt động diễn ra đều không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không để xảy ra nạn mê tín, không lợi dụng tiệc cưới, tiệc tang và lễ hội để tổ chức hoạt động nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình…

Để quy định này được thực hiện đồng loạt, nghiêm túc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ động hướng dẫn các phòng văn hóa - thông tin các huyện, thị, thành triển khai quy định này tại địa phương một cách sâu rộng, dễ hiểu, thông qua nhiều hình thức; có chọn điểm chỉ đạo và rút kinh nghiệm từ cơ sở và hàng năm sẽ có đánh giá để khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc tổ chức thực hiện tốt các quy định này; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cùng chung tay thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng một cách hiệu quả, chất lượng.

V.TR

Viết bình luận mới