Sẽ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào năm 2019

12/10/2018 | 10:27 GMT+7

(HG) - Nhằm thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 1484/CT-UBND chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra này trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để các cấp, các ngành và người dân nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra này.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1-4-2019. Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

UBND tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch tổng điều tra trên địa bàn. Đồng thời, tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra, tập huấn nghiệp vụ điều tra, kiểm tra, giám sát, thanh tra các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện tổng điều tra.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới