HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,541,295 lượt truy cập

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Đạt nhiều kết quả tích cực

24/09/2018 | 09:31 GMT+7

Ông Cam Quang Vinh (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, cho rằng, kết quả đó của nửa nhiệm kỳ (2015-2020) qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Ông Vinh thông tin thêm:

- Nửa nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ tỉnh có 390 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 237 đảng viên so với nửa nhiệm kỳ trước; với các hình thức: khiển trách 223, cảnh cáo 109, cách chức 21, khai trừ 37. Tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật chiếm 1,18% so với đảng viên toàn Đảng bộ (32.969 đảng viên - PV); tỷ lệ bình quân chiếm 0,48%/năm. Nội dung vi phạm: chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo...

Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã xóa tên 327 trường hợp và đình chỉ sinh hoạt đảng 8 trường hợp. Riêng, các cấp ủy thi hành kỷ luật 8 tổ chức; trong đó, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 5, đảng ủy cơ sở kỷ luật 3. Nội dung vi phạm: ban hành nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên không đúng quy định, vi phạm nguyên tắc tài chính, tổ chức sinh hoạt lệ không đúng quy định.

Thưa ông, kết quả đó là bước đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng nửa nhiệm kỳ qua ?

- Trên cơ sở thực hiện nhóm giải pháp thứ 3 về “kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 15/5/2017 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”.

Cụ thể, trong Nghị quyết công tác năm 2017 của Tỉnh ủy đã đề ra chỉ tiêu số 17 “Mỗi chi bộ thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát chuyên đề; phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật không quá 0,5%” và chỉ tiêu số 17 Nghị quyết công tác năm 2018 của Tỉnh ủy “Mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra”. Đây được xem là khâu “đột phá” về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, bởi từ khi chia tỉnh đến nay, Tỉnh ủy chưa đề ra chỉ tiêu có định lượng về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ vào nghị quyết và ban hành chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

UBKT Tỉnh ủy cũng đã kịp thời bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy cấp mình đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của ban thường vụ cấp ủy, UBKT cấp mình.

Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai dân chủ vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy; chỉ đạo UBKT các cấp ủy trực thuộc đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị vào chương trình của cấp ủy, UBKT cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả đã kiểm tra 1.260 đảng viên và 248 tổ chức; giám sát 4.707 đảng viên và 226 tổ chức.

Cũng không thể phủ nhận rằng cấp ủy các cấp luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này, thưa ông ?

- Phải thừa nhận rằng, thời gian qua, cấp ủy các cấp luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp mình. Kịp thời ban hành, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm của cấp ủy cấp mình, các nội dung trong chương trình phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và đưa chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ vào Nghị quyết năm của Tỉnh ủy bước đầu đã phát huy hiệu quả, giúp cho đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa, từ đó ngăn ngừa được những vi phạm khi mới manh nha, làm hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Cụ thể, năm 2017 đảng viên vi phạm kỷ luật giảm 59 đảng viên so với năm 2016 (140/199); 9 tháng đầu năm 2018 giảm 46 đảng viên so cùng kỳ (75/121).

Thưa ông, còn UBKT các cấp đã giữ vai trò như thế nào ?

- UBKT các cấp đã kịp thời ban hành mới một số văn bản (chương trình, thông báo, quy định, quyết định) để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trọng tâm là xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát được tăng cường, thực hiện thường xuyên; việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đảm bảo tính khách quan, chính xác, giúp cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nghiêm túc sửa chữa, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục.

Chưa kể, việc xử lý và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm đảm bảo được tính công minh, chính xác và kịp thời; đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, qua đó làm hạn chế tình trạng khiếu nại kỷ luật Đảng. Nhiều tổ chức đảng đã chủ động phát hiện sai phạm, tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Qua kiểm tra, giám sát, đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi số tiền hơn 2 tỉ đồng,…

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nửa nhiệm kỳ qua cũng không tránh khỏi hạn chế, vướng mắc, thưa ông ?

- Bên cạnh các mặt tích cực, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Đó là: một số nơi các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một số cấp ủy, UBKT khi cụ thể hóa các văn bản của cấp trên thành cấp mình (nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quy trình...) để tổ chức thực hiện, thực tế tại địa phương, đơn vị, sự sáng tạo, đổi mới chưa nhiều; chưa chủ động hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, còn thụ động, trông chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Trong khi đó, một vài cấp ủy và UBKT còn biểu hiện ngại va chạm, nể nang, né tránh, không xử lý hoặc xử lý không đúng mức độ vi phạm; một số nơi thực hiện quy trình, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật chưa chặt chẽ; việc theo dõi, đôn đốc giám sát việc chấp hành các thông báo kết luận kiểm tra và thông báo kết quả giám sát sau kiểm tra, giám sát từng lúc chưa được quan tâm thường xuyên.

Thưa ông, thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ gì ?

- Trước hết, phải làm chuyển biến, nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp, các tổ chức đảng đối với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo nghiên cứu, nâng tầm lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả.

UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tham mưu cấp ủy cấp mình triển khai thực hiện có hiệu quả những giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBKT các cấp quan tâm tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên là người đứng đầu địa phương, đơn vị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời làm hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ mình phụ trách. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và vai trò giám sát của Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nửa nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp còn tiến hành kiểm tra 147 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 200 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 87 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; UBKT các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra 51 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, UBKT các cấp đã giám sát 339 đảng viên, 273 tổ chức đảng.

 

Xin cảm ơn ông !

T.NGHĨA - G.NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới