HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,704,498 lượt truy cập

Nỗ lực thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

16/10/2017 | 10:42 GMT+7

Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Phượng (ảnh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, về kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ông Phượng cho biết:

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng liên quan đến công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; kịp thời ban hành, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT, chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm của cấp ủy và UBKT cấp mình. Nội dung KTGS luôn bám sát vào các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của từng địa phương, đơn vị mình mà tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả. Đã chủ động lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS trên các lĩnh vực, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của các tổ chức đảng và đảng viên, nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Cụ thể, đã tiến hành kiểm tra 2.567 đảng viên và 425 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2.452 đảng viên và 377 tổ chức đảng.

UBKT các cấp trong tỉnh cũng thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 Điều lệ Đảng, khi tiến hành kiểm tra 102 đảng viên và 34 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 274 đảng viên và 212 tổ chức đảng; kiểm tra 254 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng 9 tổ chức và 7.344 lượt đảng viên về thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí; giải quyết 23 trường hợp tố cáo đảng viên. Thông qua công tác KTGS và giải quyết tố cáo, UBKT các cấp đã xử lý và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 317 đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó, nổi bật không kém là lần đầu tiên Tỉnh ủy đưa chỉ tiêu về công tác KTGS vào Nghị quyết công tác năm 2017: “Mỗi chi bộ thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát chuyên đề; phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật không quá 0,5%”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “Tăng cường công tác KTGS, giữ nghiêm kỷ luật Đảng” nhằm thực hiện tốt nhóm giải pháp thứ 3 về công tác KTGS, kỷ luật Đảng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đến thời điểm này, toàn Đảng bộ tỉnh có 2.026 chi bộ thực hiện hoàn thành các cuộc KTGS.

lTừ những kết quả đó, ông tâm đắc nhất điều gì ?

- Có thể nói thời gian qua, công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh đã được đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao. Cấp ủy các cấp và tổ chức đảng chỉ đạo toàn diện việc KTGS trên các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm khi mới manh nha, làm hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

UBKT các cấp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng theo phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng. Một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Công tác giám sát đã phát huy hiệu quả, giúp cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy cũng như hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Việc giải quyết đơn thư tố cáo đảm bảo tính khách quan, chính xác, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm đảm bảo tính công minh, chính xác và kịp thời.

lCông tác KTGS hiện gặp phải những khó khăn gì, thưa ông ?

- Đánh giá một cách khách quan, công tác KTGS còn không ít hạn chế, khuyết điểm.

Đó là nhận thức của một số cấp ủy về công tác KTGS chưa thật sự đầy đủ, nghiêm túc; số cuộc giám sát chuyên đề của cấp ủy còn ít, thực hiện còn lúng túng về phương pháp; chưa mạnh dạn tiến hành giám sát đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu tổ chức, đơn vị; thực hiện kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS thường thay đổi sau các kỳ đại hội, nhất là ở cấp huyện và cơ sở, trong khi công tác quy hoạch lực lượng kế thừa chưa kịp thời, lực lượng cán bộ mới còn hạn chế về kinh nghiệm công tác. Từ đó công tác tham mưu cho cấp ủy đôi lúc thiếu chủ động; khả năng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thành chương trình, kế hoạch của tổ chức mình chưa sâu.

lThưa ông, để hoàn thành tốt chương trình KTGS trong những năm còn lại của nhiệm kỳ thì cần tập trung những giải pháp nào ?

- Những kết quả đạt được của công tác KTGS là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương, đơn vị; chương trình, kế hoạch được đề ra sát thực, rõ đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; sự tích cực chủ động phối hợp của UBKT các cấp trong công tác KTGS.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục triển khai, quán triệt đến các tổ chức đảng, UBKT và chi bộ các văn bản liên quan đến công tác KTGS nhằm làm chuyển biến, nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đối với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác KTGS, kỷ luật của Đảng.

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng cũng như vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường KTGS người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm kiểm soát chặt chẽ việc trao và thực thi quyền lực. Thông qua công tác KTGS kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm khi mới manh nha.

Sẽ tăng cường kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung thực hiện giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đầu tư dự án, đất đai, xây dựng, tài chính, sử dụng ngân sách… Quan tâm công tác giám sát việc khắc phục sai phạm sau kiểm tra và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới.

Cấp ủy các cấp phải cần quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ UBKTvà cơ quan UBKT cấp mình, đặc biệt là quan tâm củng cố UBKT cấp cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho toàn ngành với nội dung, hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư đúng mức phương tiện, điều kiện làm việc cho cơ quan UBKT, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra..

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới