Nhân tố quyết định thắng lợi

12/02/2024 | 14:31 GMT+7

Năm 2023, huyện Châu Thành A là một trong những địa phương sớm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đặc biệt là nhiều phong trào thi đua yêu nước đều đứng đầu tỉnh. Đây là nền tảng để địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo. Thông tin về kết quả này, ông Nguyễn Phong Minh (ảnh), Bí thư Huyện ủy Châu Thành A đã dành cho Báo Hậu Giang cuộc trao đổi thân tình.

Lời đầu tiên xin chúc mừng ông vì những thành tích đạt được khá toàn diện của Đảng bộ Châu Thành A năm 2023. Trong đó, đáng chú ý là hầu hết các phong trào thi đua yêu nước của địa phương đều nằm trong tốp đầu của tỉnh. Ông đánh giá thế nào về kết quả này ?

- Xác định phong trào thi đua là động lực, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn đảng bộ; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, 18/18 chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2023 của Huyện ủy, đến thời điểm này cơ bản ước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (GO) “theo giá so sánh năm 2010” đạt hơn 106%; thu ngân sách đạt hơn 133%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 115%; công tác phát triển đảng viên mới đạt 110% chỉ tiêu...; với những thành tích nổi bật đó, đã góp phần tích cực cho huyện Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giao và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra.

Ông Nguyễn Phong Minh (thứ tư từ trái sang), Bí thư Huyện ủy Châu Thành A trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023 xã Thạnh Xuân.

Đồng thời, trong năm 2023 huyện Châu Thành A tổ chức thực hiện 7 phong trào thi đua do UBND tỉnh Hậu Giang phát động, kết quả đến nay có 01 phong trào đạt hạng nhất (phong trào thi đua Chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn) và được UBND tỉnh Hậu Giang thưởng 5 tỉ đồng, hiện còn lại 4 phong trào tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, công tác bầu cử trưởng ấp huyện được tỉnh xếp hạng nhất và tham gia hội thi công tác dân vận tỉnh Hậu Giang đạt giải nhì toàn đoàn... Tính đến thời điểm hiện nay có 15/54 phòng, ban, ngành, đoàn thể được huyện xếp hạng nhất, nhì, ba trong phong trào thi đua năm 2023 (trong đó: có 9 đơn vị hạng nhất, 2 đơn vị hạng nhì và 4 đơn vị hạng 3).

Vai trò của cấp ủy đảng trong chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thưa ông?

- Để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2023. Đảng bộ huyện Châu Thành A xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là hết sức quan trọng. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1324-QĐ/HU ngày 27/3/2023 về việc kiện toàn thành viên chỉ đạo giám sát thường xuyên cơ sở các xã, thị trấn, để theo dõi nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có các phong trào thi đua do tỉnh, huyện phát động.

Chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường vai trò phát hiện, định hướng và quyết định những vấn đề có tính chiến lược, đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm thuộc thế mạnh của địa phương để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Từng cấp ủy luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện trên cơ sở phải có chương trình, kế hoạch, phương án cụ thể, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở; phải nghiêm túc trong quán triệt, triển khai để nâng cao nhận thức; phải quyết liệt để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và phải kiên trì trong tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Gần đây, công tác Chuyển đổi số và thực hiện chính quyền điện tử Châu Thành A cũng là địa phương dẫn đầu tỉnh về kết quả đạt được, ông đánh giá thế nào về công tác này ?

- Huyện Châu Thành A muốn tiên phong thí điểm công tác Chuyển đổi số với mong muốn các cơ quan nhà nước huyện hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới.

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Từng bước hoàn thiện nền tảng hạ tầng số, nền tảng ứng dụng số phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số một số lĩnh vực ưu tiên.

Qua đó, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Năm 2024 là năm bứt tốc về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ sẽ tập trung nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông ?

- Xác định năm 2024 là năm bứt tốc về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, Đảng bộ huyện đề ra chương trình công tác năm với 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua dân vận khéo và các cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn.

Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, trọng tâm là giao thông - thủy lợi. Tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là thiết lập các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), du lịch...

Tổ chức triển khai thực hiện đồ án quy hoạch, xây dựng vùng của huyện đã được phê duyệt; đồng thời, xác định các mục tiêu phát triển theo từng lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Tập trung chỉ đạo giữ vững xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tập trung phấn đấu xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Nhơn Nghĩa A; củng cố, nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới, triển khai xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo hướng thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Tăng cường chỉ đạo, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an toàn xã hội. Theo đó, chủ động nắm và dự báo tình hình sát với thực tế, để triển khai các biện pháp đồng bộ, kiên quyết, xử lý kịp thời các vụ việc mới nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng; thường xuyên tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội... trên địa bàn.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Châu Thành A đề ra 3 nhiệm vụ đột phá

 - Tranh thủ tận dụng các nguồn lực, tập trung công tác giải phóng mặt bằng và kêu gọi đầu tư phát triển Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị và Du lịch trên địa bàn huyện theo Nghị quyết của tỉnh.

- Phát triển công nghiệp gắn với du lịch nông nghiệp, tâm linh, văn hóa,…

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Tiếp tục nâng chất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công.    

 

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn !

HIẾU NGHĨA thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>