Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng

04/04/2024 | 14:24 GMT+7

(HGO) - Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Hai, năm 2024 (Giải báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng).

Theo đó, đối tượng dự thi là tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Đảng ủy Khối phát giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc có 20% cán bộ, đảng viên của đơn vị có tác phẩm tham gia Cuộc thi. Ngoài ra, khuyến khích các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện vượt định mức chỉ tiêu tác phẩm dự thi; có tác phẩm dự thi của cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng (chưa là đảng viên). Đảng ủy Khối phấn đấu có tác phẩm dự thi đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh.

Về các tác phẩm dạng viết: mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Các tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip: mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi gồm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử), Báo (báo in hoặc báo điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip, bảo đảm đúng quy định.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 29/4/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động các chi bộ, đảng bộ trực thuộc gửi tác phẩm dự thi về Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối), khu hành chính Tỉnh ủy, đường Nguyễn An Ninh, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0907393465 (đồng chí Phan Thị Ngọc Hân, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối); email: btgdukhg@gmail.com.

Tin, ảnh: T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>