Thành phố Ngã Bảy: Tổng kết Điều lệ Đảng và công tác xây dựng Đảng

30/01/2024 | 08:03 GMT+7

(HG) - Thành ủy Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết Điều lệ Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng 2023.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Điều lệ Đảng cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng đến đảng viên trong toàn đảng bộ bằng nhiều hình thức, tỷ lệ đảng viên được quán triệt từng đợt đều đạt trên 98%. Từ năm 2011 đến nay đã kết nạp được thêm 1.308 đảng viên. Tính đến ngày 31-12-2023, Đảng bộ có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, gồm 9 đảng bộ và 36 chi bộ cơ sở. Về công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.920 đảng viên, 258 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 410 đảng viên và 180 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 122 đảng viên; Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 1 chi ủy cơ sở.

Đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Từ năm 2020 đến nay, thành lập 3 chi bộ trên cơ sở sáp nhập 7 chi bộ; chuyển giao 1 chi bộ, giải thể chi bộ. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố còn 44 tổ chức cơ sở đảng, tổng số 2.805 đảng viên. Để xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Thành ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên thông qua việc học tập, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, học tập, như: học tập, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Đến nay, toàn đảng bộ có 155 mô hình học tập làm theo gương Bác được triển khai thực hiện; trong đó có 76 mô hình mới và 76 mô hình duy trì, 3 mô hình nhân rộng.

Riêng năm 2023, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị đạt trên 98%. Trong học tập và làm theo gương Bác, Đảng bộ thành phố được Tỉnh ủy đánh giá, xếp hạng nhất; chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, lập quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 với 24 đồng chí lãnh đạo chủ chốt, 62 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; xây dựng Đề án danh mục vị trí việc làm với tổng số 68 vị trí; hoàn thành kiểm tra 240 đảng viên theo chỉ tiêu “mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện 2 cuộc, chi bộ không chi ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra”; đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Các Ban xây dựng Đảng, công tác văn phòng cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 do thường trực Thành ủy giao. Năm 2023, Thành ủy công nhận 100/132 chi bộ đạt tiêu chí chi bộ kiểu mẫu, đạt 75,13%. Từ kết quả trong công tác chỉ đạo, năm qua tỷ lệ người dân hài lòng với cấp ủy, chính quyền đạt 99,27%.

Dịp này, Thành ủy Ngã Bảy đã khen thưởng cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>