Thị xã Long Mỹ: Năm 2024, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% trở lên

09/04/2024 | 09:00 GMT+7

(HG) - Đó là mục tiêu mà thị xã Long Mỹ đề ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã năm 2024 vừa được UBND thị xã Long Mỹ ban hành.

Ngoài ra, thị xã Long Mỹ đặt ra những chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2024, như: 90% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đảm bảo 90-100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, nhà ở, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh, thông tin...;100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo...

Theo kế hoạch, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thị xã Long Mỹ có tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện năm 2024 trên 6,3 tỉ đồng để triển khai các dự án, tiểu dự án, gồm: dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; tiểu dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng khó khăn và tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững; tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; tiểu dự án nâng cao năng lực thực hiện chương trình và tiểu dự án giám sát, đánh giá thuộc dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, nhất là thực hiện đạt mục tiêu giảm 1% hộ nghèo trong năm nay, UBND thị xã đặt ra các giải pháp thực hiện cụ thể: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhân rộng các mô hình sinh kế, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm… góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Mỹ năm 2024.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>