Thị xã Long Mỹ: Phấn đấu đến năm 2050, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

26/02/2024 | 07:33 GMT+7

(HG) - Thị ủy Long Mỹ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Mục tiêu cụ thể, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể lấy mục tiêu xây dựng thị xã Long Mỹ phồn vinh, hạnh phúc làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì sự phát triển của thị xã, góp phần tích cực vào tương lai của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân. Trong đó, đến năm 2030, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc; đến năm 2050 người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Có 7 nhiệm vụ và giải pháp được đề ra để thực hiện hiệu quả các mục tiêu. Đó là: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Qua đây, nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Khẳng định nhất quán: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các địa phương, giai tầng xã hội và của mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội, đóng góp cho quê hương thị xã Long Mỹ.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>