THÔNG BÁO

17/01/2019 | 09:22 GMT+7

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết “Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh”

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 651/UBND-KT ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương thực hiện dự án “Khu đô thị mới thành phố Vị Thanh”;

Căn cứ Công văn số 3622/UBND-KT ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh tên dự án “Khu đô thị mới thành phố Vị Thanh” thành “Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh”.

Ngày 05/11/2018 UBND thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 3412/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang xin công bố công khai toàn bộ tài liệu về đồ án quy hoạch chi tiết “Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh” tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang số 49, đường Võ Văn Kiệt, KV.4, P.5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang; Tại khu đất để thực hiện dự án “Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh”, KV.3, P.5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được biết.

Viết bình luận mới