THÔNG BÁO: Về việc cấp Giấy CNQSDĐ

13/02/2019 | 08:34 GMT+7

- Ngày 12/01/1995, hộ ông Huỳnh Văn Dương nộp đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất gồm các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 03: Thửa 805, diện tích 1.278m2, loại đất T+Q; Thửa 1475, diện tích 1.856m2, loại đất 2L; Thửa đất số 1446, diện tích 6.563,0m2, loại đất 2L.

- Thời điểm đăng ký khi chưa được cấp Giấy CNQSDĐ thì ông Huỳnh Phước Tường (con của ông Huỳnh Văn Dương) có ký Giấy tay bán lại cho hộ ông Lý Sơn một phần thửa đất số 805 (phần từ lộ xi măng đến Rạch Chiếc) diện tích khoảng 468,0m2, loại đất CLN.            

- Do đó, đến ngày 13/6/1997, hộ ông Huỳnh Văn Dương được UBND huyện Châu Thành ký cấp Giấy chứng nhận số 000566, gồm các thửa đất số 805, diện tích 813,0m2, loại đất Q (nay là CLN), diện tích 300,0m2, loại đất T; thửa đất số 1475, diện tích 1.034,0m2, loại đất 2L; thửa đất số 1446, diện tích 4.733,0m2, loại đất 2L. (Bao gồm phần đất đã bán cho hộ ông Lý Sơn).

Ngày 03/7/2010, Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh Thái Tây Đô có thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất từ bà Huỳnh Thúy Hồng (con ruột của ông Huỳnh Văn Dương và bà Nguyễn Thị Tiếng). Địa chỉ đất tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Với tổng diện tích đất là 2.308,6m2 tại thửa đất số 805, thửa đất số 1446, thửa đất số 1475, tờ bản đố số 3, 3A trên Giấy CNQSDĐ số 000566 do UBND huyện Châu Thành ký cấp ngày 13/6/1997.

Ngày 11/02/2011, bà Huỳnh Thúy Hồng lập Văn bản khai nhận tài sản thừa kế gồm toàn bộ phần đất còn lại trên Giấy chứng nhận số 000566.

Đến ngày 02/3/2013, bà Huỳnh Thúy Hồng lập Hợp đồng ủy quyền với Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh Thái Tây Đô để ủy quyền toàn quyền quyết định đối với toàn bộ phần đất với tổng diện tích đất là 2.308,6m2 tại thửa đất số 805, thửa đất số 1446, thửa đất số 1475, tờ bản đố số 3, 3A trên Giấy CNQSDĐ số 000566 do UBND huyện Châu Thành ký cấp ngày 13/6/1997.

Nay, Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh Thái Tây Đô đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ cụ thể như sau: thửa đất số 163 (một phần thửa 805 cũ), diện tích 115,2m2, mục đích sử dụng: ONT; thửa đất số 210 (thửa 1446 cũ), diện tích 664,3m2, mục đích sử dụng: LUC; thửa đất số 229 (thửa 1475 cũ), diện tích: 2.061,4m2, mục đích sử dụng: LUC, thuộc tờ bản đồ số 21, địa chỉ đất tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang thông báo đến ông Huỳnh Như Phong, ông Huỳnh Vũ Bảo, ông Lê Trung Kiên, bà Lê Huỳnh Thúy Ái, bà Lê Thu Ngân và các cá nhân có liên quan đến phần đất nêu trên được biết về việc cấp Giấy CNQSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ của Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh Thái Tây Đô.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hậu Giang sẽ lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy CNQSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ cho Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh Thái Tây Đô và 02 hộ dân đang sử dụng một phần thửa 805 theo quy định. Cụ thể như sau:

Viết bình luận mới