Chú trọng thực hiện tốt nội dung quy chế phối hợp

06/03/2020 | 07:01 GMT+7

Uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn Hậu Giang trong hệ thống chính trị cũng như trong xã hội ngày càng nâng lên. Làm rõ thêm nhận định này, bà Lê Thị Thanh Lam (ảnh), Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, cho biết:

- Đó là nhờ sự quan tâm sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với UBND và các sở, ban, ngành tỉnh. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tổ chức Công đoàn tỉnh đã bám sát thực tiễn; phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Các cấp công đoàn cũng đã tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên và người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh, khắc phục hành chính hóa trong hoạt động; quan tâm, chăm lo thiết thực, hiệu quả, đặc biệt không theo hình thức.  

Nhưng cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng trong công tác phối hợp với chính quyền các cấp, thưa bà ?

- Phải thừa nhận rằng, thời gian qua, chúng tôi đã tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thông qua Nghị quyết liên tịch về việc ban hành quy chế mối quan hệ công tác giữa LĐLĐ với UBND tỉnh. Trong đó, chúng tôi xác định cụ thể các nội dung phối hợp thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

Trên cơ sở đó, công đoàn các cấp trong tỉnh đã thực hiện việc ký liên tịch giữa công đoàn với UBND huyện, thị xã, thành phố; giữa công đoàn với thủ trưởng các đơn vị, nhằm tạo điều kiện để công đoàn hoạt động có hiệu quả. Nhờ vậy đã phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia giám sát và thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển, sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vất chất, tinh thần của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.

Thưa bà, quá trình thực hiện quy chế liên tịch có những thuận lợi gì ?

- Thực tế là UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh thường xuyên chỉ đạo theo hệ thống nhằm thực hiện tốt các nội dung quy chế, nội dung liên tịch đã được ký kết, tạo được sự nhất trí phối hợp thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Qua đó, tác động tích cực đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh, nhất là nâng cao vai trò của công đoàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kỷ cương, kỷ luật lao động chặt chẽ, có nền nếp thông qua ý thức tự giác của công nhân, viên chức, người lao động.

Từ đó đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, thưa bà ?

- Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết liên tịch, công đoàn đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thi đua trong học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Từ đó, tạo động lực cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Thưa bà, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn thì cần duy trì thực hiện Nghị quyết liên tịch theo hướng nào ?

- LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam để chủ động ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, nội dung liên tịch cần chú trọng đến việc phát huy hiệu quả của các đơn vị, bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố và phát triển vững chắc khối liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và trí thức đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Để hiện thực hóa yêu cầu trên, LĐLĐ tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với hệ thống công đoàn trong tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung quy chế phối hợp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc chủ động đề xuất ký liên tịch với cơ quan, đơn vị cùng cấp nhằm phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, thực hiện đạt kết quả, hiệu quả cao nhất.

Xin cảm ơn bà !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới