Dân vận - Việc không của riêng ai

15/10/2019 | 08:36 GMT+7

Công tác dân vận là một công tác cơ bản của Đảng, nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trước yêu cầu đổi mới, nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận cần tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ông Nguyễn Hữu Tình (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo có công với cách mạng huyện Vị Thủy nhân kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7.

Ngay từ năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi “dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho”. “Công tác dân vận” là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng. Hồ Chủ tịch nhấn mạnh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò, vị trí và khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận. Quan điểm của Đảng về công tác dân vận được thể hiện xuyên suốt và thống nhất từ Cương lĩnh chính trị, văn kiện đại hội, các nghị quyết chuyên đề của trung ương, quy chế, quy định… cùng sự vận dụng phù hợp theo từng thời kỳ cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, các quan điểm đó được thể hiện tập trung, đầy đủ nhất ở Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Từ khái niệm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TW đã chỉ rõ “đối tượng của công tác dân vận là tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân”. Và “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang”.

Như vậy, có thể thấy, lực lượng làm công tác dân vận là: đối với tập thể gồm (1) các cấp ủy và tổ chức đảng, (2) lãnh đạo cơ quan, đơn vị, (3) các tổ chức đoàn thể. Đối với cá nhân, lực lượng làm công tác dân vận là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Xác định rõ chủ thể của công tác dân vận sẽ giúp các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ trách nhiệm cũng như vai trò trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Công tác dân vận là toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm vận động, thuyết phục, tập hợp, hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Vấn đề có ý nghĩa quyết định tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố và xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về quan điểm quần chúng, về quyền làm chủ của Nhân dân… cũng vô nghĩa và không có sức thuyết phục. Do vậy, vấn đề dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát trở thành khẩu hiệu hành động, phương châm trong công tác vận động quần chúng.

Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Hậu Giang luôn quán triệt, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, cho thấy: hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân đạt hiệu quả cao; công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, chưa có phản ánh, kiến nghị nào của người dân về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị; đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao; thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài… Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân để qua đó nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân đặt ra.

Có thể nói, công tác dân vận của tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền ngày càng được thắt chặt, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, thành công của sự nghiệp đổi mới của Đảng ngày càng được khẳng định, “thế trận lòng dân” ngày càng được xây dựng vững chắc. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động tích cực, tạo ra chuyển biến tốt về nếp nghĩ, cách làm, cũng như phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và người lãnh đạo theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân, góp phần hạn chế quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Để phát huy sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, thiết nghĩ công tác dân vận cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo phong trào cách mạng rộng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2014 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; đẩy mạnh thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” thành cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, trong đó chú trọng thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Thứ ba, chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình ở những nơi khó khăn, phức tạp, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo, công nhân ở các khu công nghiệp, trong giải quyết các điểm nóng phức tạp, bức xúc nổi cộm, trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Thứ tư, hệ thống dân vận tăng cường tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình, điển hình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng điển hình.

Thứ năm, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận ở từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong đó mỗi cán bộ đảng viên phải: tự mình làm gương cho quần chúng; lời nói đi đôi với việc làm; phải gần gũi quần chúng, kiên trì, giải thích cho quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách; cách tổ chức, cách làm việc cũng phải phù hợp với quần chúng.

Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Hậu Giang mà chúng ta đang tiến hành bên cạnh những thuận lợi hết sức cơ bản thì cũng gặp không ít những khó khăn, nếu làm tốt công tác dân vận thì chúng ta nhất định sẽ thành công, đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

NGUYỄN HỮU TÌNH

Viết bình luận mới