Tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

23/07/2020 | 06:37 GMT+7

(HG) - Lớp tập huấn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức vào ngày 22-7, với sự tham dự của hơn 60 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, triển khai nội dung Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII).

Tại đây, các cán bộ công đoàn được nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam biểu quyết thông qua ngày 24-9-2018. Nội dung gồm 11 chương, 35 điều; tăng 1 chương, giảm 10 điều so Điều lệ khóa XI.

Trong đó, bỏ quy định về công đoàn giáo dục cấp huyện (Điều 24, Điều lệ khóa XI); đổi cụm từ “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” thành “Công đoàn Việt Nam” phù hợp với quy định tại Điều 10 Hiến pháp. Mở rộng hình thức tập hợp khác (ngoài đối tượng kết nạp đoàn viên) đối với người lao động Việt Nam theo hợp đồng ở nước ngoài và người lao động nước ngoài đang làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Bổ sung một số quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, quy định về trách nhiệm nêu gương, bảo vệ hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn Việt Nam của cán bộ công đoàn; điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp và tổ chức công đoàn mới thành lập; điều chỉnh giảm số lượng ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và tương đương từ tối đa 39 xuống còn tối đa 35 ủy viên (trừ trường hợp đặc biệt và nơi có đông công nhân lao động)…

Theo LĐLĐ tỉnh, lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn những nội dung cơ bản của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Qua đó, giúp cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh có cơ sở thực hiện đồng bộ và thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 

 Tin, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới