HĐND thành phố Ngã Bảy hoàn thành Kỳ họp thứ 16

01/07/2020 | 10:06 GMT+7

(HG) - HĐND thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 16, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài 6 báo cáo thông qua trực tiếp tại kỳ họp còn có 15 báo cáo được gửi trước cho đại biểu nghiên cứu đóng góp, cho ý kiến và thông qua 5 tờ trình. Bên cạnh trả lời bằng văn bản ý kiến cử tri tại kỳ họp trước, đại diện quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường đã trả lời một số nội dung liên quan đến công tác quản lý ngành đã được đại biểu trực tiếp đóng góp tại hội trường. Trong đó, Phòng Quản lý đô thị trả lời xung quanh các vấn đề, như: xây dựng nhà không phép, trái phép; lộ giao thông nông thôn, trồng cây xanh tại các tuyến đường… Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND thành phố, cũng đã giải trình thêm các ý kiến được đại biểu HĐND đặt ra tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, có 7 nghị quyết được thông qua, gồm: Nghị quyết HĐND thành phố Ngã Bảy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết HĐND thành phố Ngã Bảy về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương thành phố Ngã Bảy năm 2019; Nghị quyết HĐND thành phố Ngã Bảy về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết HĐND thành phố Ngã Bảy về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán phân bổ ngân sách thành phố Ngã Bảy năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố Ngã Bảy; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phân bổ số lượng biên chế sự nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2020.

Trước đó, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố 6 tháng đầu năm cho thấy, trong 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền có 4 chỉ tiêu hoàn thành đạt 100% kế hoạch năm, 8 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên và 4 chỉ tiêu cuối năm đánh giá. Nổi bật, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.638 tỉ đồng, đạt 52,63% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.485 tỉ đồng, tăng 14,46% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước đạt 240 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 38 tỉ đồng; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 87%, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt 100%; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100% trở lên.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới