HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,865,428 lượt truy cập

Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm

12/11/2019 | 09:37 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo thực hiện và giải pháp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn thực phẩm hàng năm; xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động liên ngành. Kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh biện pháp xử lý trong trường hợp lĩnh vực an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân trên diện rộng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Ban chỉ đạo được quyền yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan nhằm thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo quy định. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo; đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, thành viên triển khai thực hiện kế hoạch công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương (Bộ Y tế) theo quy định.

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh do ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế làm thường trực; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Công thương và các Ủy viên.

N.H

Viết bình luận mới