Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất

03/05/2024 | 11:19 GMT+7

Ngày 2-5, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 9, tập trung thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo tổng kết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất (1975-2025), góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Quang cảnh Kỳ họp thứ chín Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Nguồn: DANGCONGSAN.ORG.VN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm khái quát từ thực tiễn 50 năm đất nước thống nhất, đó là: kiên định các mục tiêu đã chọn; lấy dân làm gốc, dân là trung tâm; đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, có bước đi và hình thức thích hợp trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo, cầm quyền đúng đắn của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cách tiếp cận của việc tổng kết 50 năm đất nước thống nhất sẽ khác việc tổng kết 40 năm đổi mới ở chỗ: nhìn nhận, tổng kết, đánh giá vấn đề dưới góc độ “thống nhất đất nước”. Phải làm rõ ý nghĩa lịch sử của việc thống nhất đất nước đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước ta, đó là cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc thống nhất đất nước còn được thể hiện qua sự thống nhất toàn diện: về tư tưởng, ý thức hệ; về đường lối chính sách; về hệ thống kinh tế; về văn hóa - xã hội; đặc biệt nhìn lại 50 năm sau ngày đất nước thống nhất đối với sự nghiệp tiếp tục bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo TRẦN BÌNH/sggp.org.vn

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>