Đẩy mạnh thực hiện chế độ công vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

10/12/2019 | 05:29 GMT+7

(HG) - Năm 2019, huyện Vị Thủy đẩy mạnh thực hiện chế độ công vụ; công chức thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Theo đó, trong năm việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá, xét khen thưởng, kỷ luật, nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định; chế độ, chính sách nhất là chính sách về tiền lương, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, Chủ tịch UBND huyện còn giao Phòng Nội vụ huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nâng cao hoạt động công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với dân.

Huyện đã triển khai và được cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ; chỉ đạo thực hiện việc xin lỗi trong giải quyết hồ sơ của công dân khi trễ hẹn. Qua đó, cán bộ, công chức có những chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trách nhiệm phục vụ.

Trong năm, Thanh tra huyện kết hợp với Phòng Nội vụ huyện làm tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với một số ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đã chuyển đổi vị trí công tác 4 công chức tài chính - kế toán và 4 công chức tư pháp - hộ tịch từ xã này sang xã khác; chuyển đổi 6 lượt chức danh kế toán từ phòng, ban này sang phòng, ban khác… Từ đó, góp phần hạn chế tình trạng, tiêu cực tham nhũng trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính cho dân.

K.L

Viết bình luận mới