THÔNG BÁO: Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI năm 2019 - 2020

01/03/2020 | 11:22 GMT+7

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

- Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Đề án Giải báo chí tỉnh Hậu Giang.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 -2020;

- Nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí tỉnh nhà; đồng thời tuyển chọn những tác phẩm đề cử tham dự Giải báo chí quốc gia.

II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

Năm 2020, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, tỉnh Hậu Giang triển khai đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiên tốt giải quyết việc làm, chăm lo cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống, sức khỏe nhân dân; đảm báo quốc phòng – an ninh; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ các sự kiện và định hướng trên, Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI năm 2019 - 2020 xác định chủ đề của giải là: “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng cấc cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, tập trung cải cách hành chính, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững”.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào một số nội dung như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực và tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trong đó cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Giới thiệu những cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội; đồng thời giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Giới thiệu những phát hiện mới trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nông nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về y tế, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống, hạn chế tác động các triều cường, thực hiện hiệu quả các mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu…

3. Đề cao những địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 6/3/2018 của Tỉnh ủy Hậu Giang về “xây dựng và phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025”, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa có giá trị lớn, an toàn và khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 nhằm rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

4. Giới thiệu những điển hình các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết só 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của của tỉnh.

5. Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng; giáo dục kiến thức quốc phòng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, tố giác, lên án những âm mưu, thủ đoạn gây bất ổn về chính trị của các thế lực thù địch; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… và những bất cập khác đang cản trở con đường phát triển của địa phương cũng như của tỉnh.

6. Tôn vinh những tập thể, cá nhân, có những sáng kiến quan trọng góp phần cải thiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường liên kết hợp tác vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển địa phương.

Ban Tổ chức khuyến khích những đề tài mang tính phát hiện, bám sát cơ sở, những nhân tố mới mang tính đột phá trên các lĩnh vực góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 Là công dân Việt Nam bao gồm các nhà báo hoặc nhóm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Hậu Giang tuân thủ đúng thủ tục thể lệ giải đều được tham gia Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI năm 2019 - 2020 và các tác giả không thuộc thành phần Hội đồng Giám khảo.

IV. TÁC PHẨM DỰ THI

1. Về thể loại

Phải là tác phẩm mang phong cách thể hiện phù hợp với đặc trưng của từng loại hình báo chí: báo in, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) và ảnh báo chí. Bao gồm các thể loại: phóng sự, điều tra, phản ánh, ghi chép, ký báo chí, ký sự nhân vật, chính luận, ảnh báo chí (ảnh đơn và phóng sự ảnh); phương pháp thể hiện phù hợp với đặc trưng của từng loại hình báo chí và chưa đạt bất cứ giải thưởng nào tại các cuộc thi báo chí cấp Trung ương và cấp khu vực. Nếu tác phẩm đã đạt giải cấp tỉnh thì cần ghi rõ: tên cuộc thi, tên tác giả, thời gian tổ chức, thứ hạng.

2. Về nội dung

- Nội dung tác phẩm dự giải phải gắn với các phong trào cách mạng của tỉnh Hậu Giang, đã được đăng tải trên các báo, các trang thông tin điện tử của tỉnh, phát sóng trên các đài Phát thanh - Truyền hình trong cả nước trong khoảng thời gian từ 20/5/2019 đến 20/5/2020.

- Nội dung tác phẩm phải phù hợp với chủ đề cuộc thi, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; chính xác về sự kiện, số liệu và là tác phẩm độc lập. Những tác phẩm có nội dung phản ánh những vụ việc tiêu cực cụ thể, nếu chưa được các cơ quan có thẩm quyền kết luận thì không được tham gia giải.

- Ban tổ chức giải không xét các tác phẩm có yếu tố hư cấu như thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…và những tác phẩm thuần túy phổ biến kiến thức y học, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…  

3. Về hình thức thể hiện

- Đối với báo in: Trình bày trên một mặt giấy A4, chừa lề rộng từ 4cm trở lên, cỡ chữ 14 (mỗi loạt bài không quá 4 kỳ).

- Đối với báo hình, báo nói: Phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật, có văn bản thể hiện (quy cách như báo in) cùng với đĩa VCD hoặc DVD, USB kèm theo (mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm). Nếu tác phẩm sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt thì phải có văn bản dịch sang Việt ngữ đính kèm.

- Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm bao gồm ảnh đơn và phóng sự ảnh thể hiện bằng màu hoặc trắng đen, cỡ ảnh 15cm x 21cm. Mỗi tác giả gởi tối đa 02 tác phẩm với đề tài khác nhau, ảnh đơn hoặc phóng sự ảnh (mỗi phóng sự ảnh tối đa 08 ảnh, kèm theo file). Ảnh được dán trên tờ giấy trắng khổ A4, phía dưới ảnh có chú thích rõ ràng về thông tin: nội dung hoạt động, số liệu, thành tích của nhân vật, điển hình tiên tiến… Những ảnh, phóng sự ảnh đăng trên trang tin điện tử phải có đường dẫn; đăng trên báo, tập san phải ghi số báo, ngày phát hành. (Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính thông qua photoshop làm sai tính chân thật, ảnh phong cảnh, ảnh tỉnh vật và ảnh đã đạt giải không được gửi dự thi).

4. Số lượng và nơi nhận tác phẩm

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả ở từng loại hình chỉ gửi tối đa 02 (hai) tác phẩm dự thi.          

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ ngày, tháng, năm đăng báo, phát sóng, thời lượng, họ tên thật, bút danh, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.

- Hạn chót nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 20/5/2020. Những tác phẩm ở xa được tính theo dấu bưu điện.

- Tác phẩm dự thi gửi về: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02936.271.276 - Email: hoinhabaothg@gmail.com.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải

  - Có 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 08 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho cả 04 thể loại Báo in, Báo hình, Báo nói và ảnh báo chí.

- 20 giải chuyên đề cho các tác phẩm báo chí tiêu biểu ở một số lĩnh vực.

2. Giá trị khen thưởng: Sẽ được công bố sau.

3. Hình thức khen thưởng

- Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất: Tặng tiền thưởng, bằng khen của UBND tỉnh.

- Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích: Tặng tiền thưởng giấy khen của Ban Tổ chức.

- Tác giả, nhóm tác giả được chọn trao giải chuyên đề: Tặng tiền thưởng, giấy khen của Ban Tổ chức.

Lễ tổng kết, trao giải sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang, Thường trực Ban tổ chức Giải báo chí qua số điện thoại: 02936.271.276

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>