HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,939,178 lượt truy cập

Không đủ điều kiện được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất

29/09/2017 | 07:56 GMT+7

Hỏi: Kính gửi Cục Thuế Hậu Giang, vào ngày 28-8-2017, Chi cục Thuế huyện Long Mỹ có nhận Công văn 68/PTNMT ngày 23-8-2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Mỹ về việc xin ý kiến về trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với bà Đinh Thị Xa, ở ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Qua trao đổi nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách thuế về tiền sử dụng đất như Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất; Quyết số 118-TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Chi cục Thuế huyện Long Mỹ chưa hiểu rõ và thống nhất việc miễn, giảm một lần tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất ở tại nông thôn.

Chi cục Thuế huyện Long Mỹ xin ý kiến Cục Thuế trường hợp bà Đinh Thị Xa là Mẹ Việt Nam anh hùng có được miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp trước đây bà Xa đã được Nhà nước tặng nhà tình nghĩa và có 300m2 thổ cư. Nay bà xin chuyển 100m2 đất lúa sang đất ở tại nông thôn thì có được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, Điều 10 và khoản 1, Điều 11, Mục 2, Chương 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất.

Rất mong Cục Thuế hướng dẫn để Chi cục Thuế huyện Long Mỹ trả lời cho Phòng Tài nguyên và Môi trường biết để thực hiện đúng quy định hiện hành.

Đáp: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang nhận được Công văn số 17/CCT-NV-DT-TT ngày 06-9-2017 của Chi cục Thuế huyện Long Mỹ về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28-12-2016 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

“Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

 Điều kiện miễn, giảm tiền sử dụng đất là người có công với cách mạng chưa lần nào được hưởng chính sách đối với người có công với cách mạng theo các hình thức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, khi được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất tối đa không vượt hạn mức đất ở cho một hộ gia đình do UBND tỉnh quy định…”

Căn cứ khoản 1, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

“Điều 2. Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở có thể áp dụng một trong các hình thức sau đây:

Tặng nhà tình nghĩa;…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bà Đinh Thị Xa là mẹ Việt Nam anh hùng đã được nhà nước hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở bằng hình thức tặng nhà tình nghĩa, nay bà Đinh Thị Xa xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở thì không đủ điều kiện được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28-12-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang trả lời để Chi cục Thuế huyện Long Mỹ biết, thực hiện.

Viết bình luận mới