HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,446,768 lượt truy cập

Khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa

18/09/2019 | 08:59 GMT+7

(HG) - Đó là nội dung được nêu trong Công văn số 1055 của Tỉnh ủy Hậu Giang, về việc tăng cường đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới, như xây dựng, củng cố hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về văn hóa; đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm văn hóa các cấp; quan tâm chỉ đạo sâu sát các yếu tố có liên quan đến con người; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, trong đó chú trọng văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa; ưu tiên nguồn vốn đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa còn yếu, thiếu, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế hư hỏng, xuống cấp.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Hiện nay, có 6/8 huyện, thị, thành phố có trung tâm văn hóa (thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ đang xây dựng); 513/539 ấp, khu vực có nhà văn hóa - khu thể thao, trong đó có 167 nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; 59/76 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng, trong đó có 35 trung tâm đạt chuẩn.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới