THỂ LỆ: Hội thi viết "Tìm hiểu Luật trẻ em" tỉnh Hậu Giang năm 2019

08/04/2019 | 10:19 GMT+7

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 519/KH-SLĐTBXH ngày 29 tháng 3  năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” tỉnh Hậu Giang năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-SLĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” tỉnh Hậu Giang năm 2019,

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” (gọi tắt là Hội thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Việc ban hành thể lệ Hội thi nhằm làm cơ sở và tiêu chí đánh giá, xếp loại của Ban Giám khảo, qua đó đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng trong cách nhận xét, chấm điểm các bài dự thi.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI DỰ THI

  1. Đối tượng: Học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 9 đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng đối tượng là học sinh ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

2. Phạm vi: Hội thi "Tìm hiểu Luật trẻ em" được tổ chức trên toàn tỉnh Hậu Giang.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi:

Trả lời 06 câu hỏi liên quan đến Luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016.

Bài thi gồm 02 phần:

- Phần 1: 05 câu hỏi về một số nội dung liên quan đến Luật trẻ em năm 2016.

- Phần 2: Lựa chọn viết một trong hai câu (bài viết không quá 800 từ). Bài viết dưới dạng văn xuôi.

2. Hình thức thi:

- Hội thi được tổ chức dưới hình thức thi viết. Bài dự thi thể hiện dưới hình thức viết tay trên giấy A4 hoặc giấy tập học sinh.

- Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu Luật tr em”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (trường, lớp) của người dự thi (theo mẫu). Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

Câu hỏi, thể lệ Hội thi và tài liệu tham khảo được đăng tải trên trang điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang; địa chỉ: http://WWW.sldtbxhhaugiang.gov.vn

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

- Bài dự thi phải viết đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

- Bài dự thi không được bịa đặt ra câu chuyện không có thật hoặc nói xấu tổ chức, cá nhân.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài dự thi.

2. Số lượng bài dự thi

- Mỗi cá nhân (01 học sinh) chỉ được tham gia 01 bài.

- Vòng sơ khảo: Các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận tất cả các bài dự thi của học sinh từ các trường trên địa bàn.

- Vòng chung khảo: Các huyện, thị xã, thành phố gửi bài dự thi theo số lượng quy định của Ban tổ chức Hội thi (mỗi đơn vị 10 bài).

3. Lưu giữ các bài dự thi

- Bài dự thi vòng sơ khảo được lưu giữ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

- Bài dự thi vòng chung khảo được lưu giữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bài dự thi đạt giải trao thưởng tại Lễ tổng kết trao giải sẽ được đăng tải, giới thiệu trên trang thông tin điện tử và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ cho công tác tuyên truyền của các cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi.

4. Tài liệu tham khảo

 Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian phát động, nhận bài dự thi, tổng kết và trao giải thưởng

1. Thời gian: từ tháng 4/2019 - 6/2019

Thời gian nhận, chấm bài dự thi:

- Vòng sơ khảo: Các trường phát động học sinh tham gia Hội thi, tổng hợp các bài dự thi của học sinh gửi về Ban tổ chức Hội thi cấp huyện đến hết ngày 24/4/2019. Thời gian chấm bài dự thi cấp huyện từ ngày 25/4/2019 đến 23/5/2019.

- Vòng chung khảo: Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi đã qua vòng sơ khảo từ các huyện đến hết ngày 24/5/2019. Thời gian chấm bài dự thi, tổng kết, trao giải thưởng Hội thi từ 25/5/2019 đến 4/6/2019.

2. Địa điểm nhận bài dự thi

- Vòng sơ khảo:

+ Học sinh nộp bài dự thi tại trường mình đang học.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận bài dự thi từ các trường trên địa bàn.

- Vòng chung khảo: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tiếp nhận các bài dự thi đã qua vòng sơ khảo từ các huyện, thị xã, thành phố. Địa chỉ: số 03- đường Thống Nhất, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 02933.582173.

VI. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

- Ban Tổ chức Hội thi do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập, có trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức Hội thi trên toàn tỉnh.

- Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm xây dựng Thể lệ Hội thi, câu hỏi và đáp án; xem xét giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo và tổ chức hội thi. Có quyền thay đổi, điều chỉnh những quy định đã được ban hành để phù hợp với tình hình thực tế của hội thi.

VII. BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ HỘI THI

- Ban Giám khảo Hội thi do Trưởng Ban tổ chức Hội thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi đảm bảo tính trung thực, chính xác, công bằng và khách quan, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại…liên quan đến Hội thi, báo cáo kết quả hội thi cho Ban Tổ chức Hội thi.

- Tổ Thư ký Hội thi do Trưởng Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập, có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài dự thi, ghi nhận đánh giá bài thi, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

- Con, em của các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

VIII. GIẢI THƯỞNG HỘI THI

1. Cơ cấu giải thưởng

1.1. Giải thưởng cá nhân

- 01 giải nhất: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

- 02 giải nhì, mỗi giải: 1.500.000 (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

- 03 giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

1.2. Giải thưởng tập thể (cấp huyện)

            - 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

            - 01 giải nhì: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng).

            - 01 giải ba: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng)

- 02 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

* Tiêu chí trao giải tập thể

- Có tỷ lệ bài dự thi nhiều nhất trong tổng số trường và học sinh của địa phương tham gia.

- Có tổ chức phát động và chấm giải cuộc thi vòng sơ khảo.

- Có bài thi đạt giải vòng chung khảo.

* Tiêu chí trao giải cá nhân

- Bài thi trả lời đầy đủ các câu hỏi, trình bày sạch đẹp, rõ ràng.

- Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau, thì bài thi có tranh ảnh, tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

2. Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức Hội thi trao Giấy khen và giải thưởng Hội thi cho các tập thể, cá nhân có bài thi đạt giải và đơn vị có thành tích tốt trong việc tổ chức tham gia Hội thi.

Trên đây là Thể lệ Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” do Ban Tổ chức Hội thi ban hành, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Viết bình luận mới