HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,768,095 lượt truy cập
  • THÔNG ĐIỆP NIỀM TIN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
  • 23:01, 02/09/2022
  • Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách cùng tên do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản đầu năm 2022