HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
121,304,253 lượt truy cập
  • TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật Doanh nghiệp
  • 05:22, 22/09/2020
  • Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021). Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tìm hiểu