Dấu ấn xây dựng Đảng

24/03/2024 | 13:00 GMT+7

Tỉnh ủy vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đánh giá, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong nhiệm kỳ này, được quan tâm chỉ đạo, đổi mới và đạt kết quả rõ nét, thực chất.

Đó là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đánh dấu sự phát triển bứt phá nhất trong 20 năm thành lập tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa cho các đồng chí trúng tuyển kỳ thi và bổ nhiệm chức danh trưởng phòng.

Hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Điểm nhấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, là Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, với kết quả mang lại rõ nét qua hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên, khơi dậy và lan tỏa tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng” trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Sự đổi mới đó thể hiện trên nhiều phương diện, trong đó Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”.

Tỉnh ủy còn xây dựng chế độ làm việc khoa học, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tiến bộ trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở luôn tuân thủ nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tốt vai trò tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra nắm chắc tình hình, kịp thời lãnh đạo, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh…

Đáng chú ý, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã và đang thực sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Tại huyện Châu Thành A, các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Đúc kết thực tiễn ở địa phương, ông Võ Thanh Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A, cho rằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được thực hiện chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, thận trọng và có bước đi vững chắc; vấn đề đã rõ thì kiên quyết đổi mới, vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng đã được thực tiễn chứng minh là đúng…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định để phát triển nguồn nhân lực. Các đảng văn này được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng trên tinh thần đổi mới, đột phá, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, khát vọng, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án số 04 về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Đề án số 05 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh; Quy định số 1120 về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang...      Nhận thức được tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định về phát triển nguồn nhân lực, nên các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tích cực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Đến nay, mang lại kết quả bước đầu. Chẳng hạn như trong thực hiện Đề án số 04, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo các phòng: Tổng hợp, Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Quản trị; UBND thành phố Vị Thanh tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Còn huyện Phụng Hiệp tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện với sự đổi mới ở bước 2 trong quy trình 5 bước theo Đề án số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh…

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh

Đánh giá về kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị tiếp tục được coi trọng. Công tác lãnh đạo tư tưởng được tăng cường, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được tăng cường. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền; chất lượng học tập, quán triệt được nâng lên, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét, tinh giản biên chế đạt mục tiêu đề ra. Các nghị quyết, chương trình, đề án về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được ban hành đồng bộ, thể hiện tư duy đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; chất lượng phục vụ người dân ngày càng được nâng lên, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hơn. Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Công tác dân vận của Đảng tạo được điểm nhấn nổi bật, tập trung hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại để lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng, hợp pháp của các tổ chức và Nhân dân.

Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Nâng cao năng lực, chất lượng cụ thể hóa, ban hành kịp thời, đồng bộ các nghị quyết, chương trình, đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn. Xác định và tập trung các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đem lại hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng. Mặc dù vậy, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng hiệu quả tuyên truyền một vài chủ trương, nghị quyết chưa kịp thời; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở một số nơi chưa đúng với thực chất; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nâng lên nhưng chưa đồng đều ở các loại hình.

Mặt khác, việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện có lúc chưa thường xuyên; hiệu quả công tác giám sát chuyên đề chất lượng chưa như mong muốn. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên, Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới.

Hướng tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; dự báo, định hướng và xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, cũng như thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng sản phẩm công việc và thời gian làm việc thông qua vị trí việc làm. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kết hợp giữa kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát chuyên đề…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>