Nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

12/10/2023 | 08:18 GMT+7

Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) nhằm bồi đắp những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, Trung tâm Chính trị thị xã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị các cấp và nâng cao chất lượng giáo dục LLCT - từ nhận thức đến hành động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở”.

Học tập, nghiên cứu lý luận chính trị (LLCT) là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về LLCT, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chiến lược của Đảng, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng cho bản thân, qua đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở cơ sở là nội dung được cấp ủy quan tâm và đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Long Mỹ. Cụ thể, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh: “Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” (1).

Quán triệt tinh thần đó, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng LLCT nhằm bồi đắp những giá trị tốt đẹp về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở,  Trung tâm Chính trị thị xã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Chính trị thị xã đã đào tạo, bồi dưỡng tổng số 83 lớp, có 4.595 lượt học viên tham dự. Đã đưa nội dung học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào trong từng bài giảng, đặc biệt là những nội dung mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị còn chủ động mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, các ngành chuyên môn đến thông tin thời sự, tình hình phát triển kinh tế địa phương nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; giúp cho việc định hướng tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở một cách kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tâm có những giải pháp sáng tạo để giúp người học tránh nhàm chán, khắc phục tình trạng lười học, ngại học LLCT, bằng cách phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả về học tập và làm theo Bác như “Khắc sâu tư tưởng đảng viên”; giáo dục LLCT - từ nhận thức đến hành động” được thực hành ngay trên lớp học; tổ chức thi hái hoa dân chủ cuối khóa học nhằm hệ thống kiến thức LLCT đã được bồi dưỡng.

 Đặc biệt, vừa qua trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị các cấp và nâng cao chất lượng giáo dục LLCT - từ nhận thức đến hành động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở” nhằm đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị trong thời gian qua, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và đề xuất từ các đảng ủy xã, phường, các ngành, sự chỉ đạo, định hướng của Thường trực Thị ủy Long Mỹ, của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là điểm mới, sáng tạo thu hút sự tương tác nhiều bên, tiếp cận nhiều góc độ khác nhau để nâng cao chất lượng giáo dục LLCT của trung tâm.

Tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội các cấp và để công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT đạt kết quả thiết thực hơn trong thời gian tới, Trung tâm Chính trị thị xã Long Mỹ sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở cần điều tra, khảo sát trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo sát đối tượng; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ phải gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ.

Hai là, tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên theo hướng vững về chuyên môn, giỏi về phương pháp, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách. Vì việc xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn không khó, cái khó hiện nay của trung tâm là chọn được giảng viên có khả năng truyền tải được những khái niệm, nguyên lý, quy luật, quan điểm,… đến với người học một cách dễ hiểu, dễ nghe, dễ vận dụng kiến thức. Do vậy, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, cần làm tốt công tác kiện toàn giảng viên, hướng dẫn nghiệp vụ phương pháp giảng dạy, tăng cường kiểm tra giáo án, dự giờ.

Ba là, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường đối thoại, gắn lý luận với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm. Với đặc điểm đối tượng học viên có trình độ không đồng đều, vì vậy, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, lấy hoạt động của người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học viên có ý nghĩa rất quan trọng. Cần tăng cường hướng dẫn các bài tập xử lý tình huống, thực hành nhằm giúp người học vừa nắm được lý luận cơ bản, vừa nắm vững kỹ năng thực hành và giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở.

Bốn là, tiếp tục nâng cấp và cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Do đó, cần từng bước đổi mới, hiện đại hóa về cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị như: Máy chiếu, máy tính, hội trường, các phòng học, phòng họp; cập nhật, bổ sung các tài liệu, sách báo, văn kiện, nghị quyết, chỉ thị,… trong hệ thống thư viện nhằm bổ sung, làm phong phú hơn bài giảng của giảng viên và phục vụ học viên trong học tập, tra cứu thông tin.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Trung tâm Chính trị thị xã đã và đang chủ động, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị tại đơn vị. Đội ngũ giảng viên không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở địa phương.

NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

 

----------------

  1. Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Long Mỹ, lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, tr10.
Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>