Triển khai các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII: Yên dân - nhân tố quyết định trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

20/10/2023 | 09:21 GMT+7

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vừa kết thúc, đã để lại một ý nghĩa đặc biệt vì những quyết sách quan trọng nhất của hội nghị đều hướng trực tiếp đến đời sống người dân, thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng về củng cố thế trận lòng dân.

Để bảo vệ Tổ quốc, giải pháp hiệu quả nhất đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định rõ tại hội nghị: xây dựng “thế trận lòng dân”, lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, chiến lược bảo vệ Tổ quốc cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là 2 chiến lược nền tảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế trận lòng dân, một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Không có thế trận này, mọi giải pháp trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc sẽ không phát huy được tác dụng và hiệu quả.

Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05 CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã định hướng rất rõ cho cán bộ, đảng viên về phương hướng xây dựng Đảng.

Trong thời điểm hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dân.

Do đó, không còn con đường nào khác ngoài việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Muốn vậy, ở tất cả các cấp, tổ chức đảng, đảng viên phải kiên trì với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tổ chức Đảng thật sự vững mạnh. Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng là nguyện vọng, ước vọng của nhân dân. Thế trận lòng dân được hình thành, củng cố và phát triển từ yếu tố quan trọng này.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi cùng người dân quận 7 tham gia hiến đất mở đường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, để yên dân, các cấp cần cụ thể hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trở thành một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, thật sự mang lại ấm no cho nhân dân.

Đây là nội hàm cốt lõi, là nền tảng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. Bởi, chỉ có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân ta mới thực sự có cuộc sống ấm no hạnh phúc, một cuộc sống hài hòa cả về vật chất và tinh thần, từ đó mãi mãi gắn bó với Đảng và chế độ.

Đồng thời, cần phát huy cho được tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở quan điểm, chủ trương, chính sách hợp lòng dân vì lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam, của Đảng và Nhà nước. Tạo sự gắn kết từng con người Việt Nam, cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cả trong nước và nước ngoài với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ba vấn đề nêu trên, là những thành tố cơ bản tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước, nguồn lực nội sinh của dân tộc, cội nguồn hình thành và phát triển ngày càng vững chắc của thế trận lòng dân. Chính việc nắm vững và phát triển không ngừng những thành tố cơ bản tạo nên cội nguồn của thế trận lòng dân, làm cơ sở để gầy dựng các thế trận trên từng lĩnh vực cụ thể, như thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng bảo vệ biên giới, biển, đảo…

Từ đó, hình thành các phương án, kế hoạch được quán triệt, huấn luyện, diễn tập tạo sự thuần thục, xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cụ thể của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên từng không gian cụ thể, nhất là địa bàn cơ sở tiềm ẩn nhiều phức tạp trong tình hình mới hiện nay.

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân là sự phát triển tư tưởng lấy “dân làm gốc”, phát huy sức mạnh của nhân dân, là “kế sách giữ nước” từ sớm, từ xa, là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Theo LƯU PHƯỚC LƯỢNG

Nguyên Phó trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (sggp.org.vn)

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>