HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,079,591 lượt truy cập

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường

20/05/2020 | 08:11 GMT+7

(HG) - Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cho biết bên cạnh xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường còn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chủ trương phê duyệt của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện hỗ trợ tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2020. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tham mưu xây dựng Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trình UBND tỉnh. Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Phát động tham gia xét tặng giải thưởng Bảo vệ môi trường và cuộc thi mô hình xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ sở có thông tin phản ánh. Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, hồ sơ xác nhận hoàn thành, cấp sổ chủ nguồn thải theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

Trong 5 tháng đầu năm, Chi cục Bảo vệ môi trường đã triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và đang phối hợp với đơn vị tư vấn chọn mô hình thực hiện. Hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, đã tổ chức họp xin ý kiến các ngành, địa phương, đang rà soát, tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện. Đang hoàn chỉnh đề cương lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 2016-2020 trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện...

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới