Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp quy

04/08/2020 | 08:35 GMT+7

Xác định công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, do đó, những năm qua, công tác này trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng, có sự chủ động, chất lượng ngày càng nâng cao.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị “Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh”.

Từ khi Luật Ban hành văn bản QPPL có hiệu lực (ngày 1-7-2016) đến nay, toàn tỉnh ban hành 1.292 văn bản pháp quy, trong đó cấp tỉnh ban hành 95 nghị quyết của HĐND tỉnh, 151 quyết định của UBND tỉnh…

Hiện nay, việc soạn thảo văn bản QPPL chủ yếu được giao cho cơ quan quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực tham mưu, chủ trì thực hiện. Trước khi ban hành, cơ quan tham mưu soạn thảo đều thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn và tổ chức lấy ý kiến cơ quan liên quan đến nội dung văn bản nhằm đảm bảo việc ban hành phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao.

Theo bà Trần Phượng Quyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, hầu hết các văn bản của tỉnh được ban hành từ khâu lập chương trình, lập đề nghị xây dựng văn bản đến thẩm tra, trình ký đều thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ đó, đa số văn bản được ban hành đều khả thi, là công cụ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Song song với công tác xây dựng văn bản, công tác kiểm tra, rà soát văn bản cũng được quan tâm thực hiện. Theo đó, UBND tỉnh phân công rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp cũng như các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản. Trong đó, Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, thành lập các đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra văn bản trực tiếp tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo việc tự kiểm tra 145 văn bản pháp quy do UBND tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 147 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; tiến hành rà soát trên 800 văn bản… Thông qua công tác này đã giúp các đơn vị tổng hợp và lập danh mục các văn bản phù hợp, còn hiệu lực thi hành, những văn bản cần sửa đổi, bổ sung và những văn bản cần thay thế, bãi bỏ nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản pháp quy trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết, để công tác ban hành văn bản QPPL đi vào nề nếp, thời gian qua, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

“Trong đó, chúng tôi chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức pháp chế các sở, ngành, địa phương không chỉ thành thạo nghiệp vụ, kỹ năng mà còn chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn bản. Thực hiện nghiêm các quy định nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản”, ông Quân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Ông Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết, thực tế thời gian qua, một số văn bản được ban hành nhưng cơ quan soạn thảo chưa làm tốt khâu phối hợp lấy ý kiến các cấp, các ngành liên quan; chưa coi trọng việc khảo sát, đánh giá tác động của chính sách, nhất là với đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản… từ đó dẫn đến khi văn bản được ban hành thiếu tính thực tế, ảnh hưởng đến quá trình áp dụng. 

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực thực hiện công tác xây dựng và kiểm tra văn bản hiện còn khá hạn chế. Theo Sở Tư pháp, một số phòng tư pháp chỉ có 2 biên chế trong khi nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra văn bản nói chung rất nặng nề. Hay việc không thành lập riêng phòng pháp chế mà chỉ bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đã gây ảnh hưởng đến việc tham mưu thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Để khắc phục những hạn chế trên, vừa qua tại hội chuyên đề “Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh” do UBND tỉnh tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cho rằng, các địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp theo dõi việc thực thi, xây dựng pháp luật gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương; tiến hành rà soát đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật để sắp xếp, bố trí đủ, hợp lý, đúng năng lực, sở trường. Cùng với đó tăng cường sự phản biện của Mặt trận Tổ quốc, giám sát của HĐND tỉnh, các đoàn thể, phản ánh của Nhân dân trong quá trình xây dựng văn bản; có chế độ chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho công tác này để nâng cao chất lượng, tính khả thi của hệ thống văn bản QPPL.

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới