Tập trung hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

28/07/2020 | 07:59 GMT+7

Những tháng cuối năm, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các ngành, các cấp, địa phương quan tâm hơn nữa nhằm đảm bảo an ninh trật tự, góp phần cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công.

Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với công dân có khiếu nại ở huyện Châu Thành.

Tập trung nhiều biện pháp

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định về tiếp công dân; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất, thường xuyên đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan, không để hồ sơ, vụ việc quá hạn; phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình và dư luận của Nhân dân theo lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý trong việc thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi của Nhân dân. Đặc biệt là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và chính sách tái định cư tại các dự án; mọi thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của công dân phải được kiểm tra, xem xét, làm rõ và trả lời, công bố ra dân kịp thời, không để phát sinh khiếu nại.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân trong việc giải thích, hướng dẫn, xử lý đơn thư, công tác thẩm tra, xác minh đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng bản chất vụ việc, báo cáo đề xuất kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sáu tháng đầu năm, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp 1.318 công dân (có 3 đoàn với 35 công dân) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 428 lượt so cùng kỳ). Nội dung tiếp công dân về khiếu nại (chủ yếu trong lĩnh vực hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án, khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi lại đất, tranh chấp đất, lĩnh vực chính trị, văn hóa - xã hội) chiếm tỷ lệ 96,3%; tố cáo chiếm 0,6%; phản ánh, kiến nghị chiếm tỷ lệ 3,1%.

Tổng số đơn tiếp nhận toàn tỉnh là 549, giảm 31 đơn so với cùng kỳ; trong tổng số 549 đơn nhận được: đủ điều kiện xử lý 454 đơn (đã xử lý chuyển cơ quan có thẩm quyền 139 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 278…), lưu do đơn trùng lắp và đơn mạo danh 95.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền các ngành, các cấp trong tỉnh là 194 vụ (giảm 17 vụ so cùng kỳ), toàn tỉnh ban hành 173 quyết định giải quyết khiếu nại, kết quả bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho Nhân dân 469 triệu đồng và 240m2 đất tái định cư (4 nền tái định cư).

Về giải quyết tố cáo, tổng số vụ tố cáo là 4 (giảm 1 vụ so cùng kỳ), đã giải quyết 1/4 vụ (đạt tỷ lệ 25%), đang thẩm tra, xác minh 3 vụ. Về giải quyết phản ánh, kiến nghị, tổng số vụ phản ánh toàn tỉnh là 101 vụ (tăng 24 vụ so cùng kỳ). Trong đó, phát sinh mới 89 vụ, tồn kỳ trước chuyển sang 12 vụ. Đã giải quyết 86/101 vụ. Qua phân tích, phản ánh đúng 7/86 vụ, phản ánh sai 79/86 vụ…

Trong thời gian này, cơ quan chức năng cũng triển khai 1 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân đối với 1 đơn vị (Thanh tra Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh). Theo đánh giá, dù công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm, có chuyển biến tích cực nhưng một số đơn, đơn vị hướng dẫn, giải thích chưa cụ thể, không rõ ràng…

UBND tỉnh nhận định, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian tới còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khiếu kiện đông người có thể phát sinh, chủ yếu là yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và chính sách tái định cư tại các dự án. Đồng thời, cũng là thời điểm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng khiếu nại lợi dụng cơ hội gây sức ép đối với chính quyền cho nên có khả năng sẽ phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan. Vì vậy, các ngành, các cấp, địa phương ngoài chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao cũng cần quan tâm nắm sát tình hình để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh...

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới