HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,052,450 lượt truy cập

Thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm, chống lãng phí

13/08/2019 | 07:03 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm đầu tư thiết bị làm việc đảm bảo tiết kiệm.

Những tháng đầu năm, sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật, văn bản liên quan cũng như chương trình THTK, CLP của ngành, lĩnh vực đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó có Luật THTK, CLP; Nghị định số 84 của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong THTK, CLP; Quyết định số 1336 UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình THTK, CLP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 129 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên; Quyết định số 213 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019...

Nhờ vậy đã nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong THTK, CLP. Thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về THTK, CLP.

Sáu tháng đầu năm, tỉnh triển khai, thực hiện 18 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Đã kết thúc thanh tra trực tiếp 17 cuộc, còn 1 cuộc đang tiếp tục. Qua đó, phát hiện vi phạm tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi gần 600 triệu đồng, kiến nghị khác hơn 430 triệu đồng.

Thời gian này, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao. Ngoài ra, bổ sung kịp thời cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo đầy đủ nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi đúng mục đích, quy định. Từ đó, số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm hơn 18 tỉ đồng.

UBND tỉnh còn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, đúng định mức, chế độ quy định. Các cơ quan, đơn vị có phương tiện đi lại đều ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu.

Theo đánh giá, những tháng đầu năm, hầu hết cơ quan, đơn vị, địa phương đều ban hành chương trình THTK, CLP, trên cơ sở đó thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính mới, đặc biệt thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách.

Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, xây dựng phương án chi trả thu nhập, thực hiện tốt công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính. Đồng thời khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng trong công tác xây dựng chương trình THTK, CLP ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể; chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm; chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để đề ra chương trình hành động thiết thực. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra việc THTK kể cả công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh nhưng đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa khắc phục được tình trạng lãng phí trong tổ chức bộ máy và sử dụng lao động.

Phát huy kết quả đạt được và sớm khắc phục các hạn chế kể trên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các văn bản của tỉnh về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác THTK, CLP trong năm 2019. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, thường xuyên kiểm tra cải cách hành chính, thanh tra công vụ.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên theo quy định mới để đáp ứng yêu cầu THTK, CLP, cải cách hành chính…

GIA NGUYỄN tổng hợp

Viết bình luận mới