Chặt chẽ, thận trọng, trách nhiệm trong tham mưu tổ chức - xây dựng Đảng

01/10/2020 | 17:25 GMT+7

Những năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; tích cực, chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trao đổi với Báo Hậu Giang, ông Nguyễn Thiện Nhơn (ảnh), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết cụ thể:

- Nhiệm kỳ 2015-2020,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, qua đó làm cơ sở để các cấp ủy tập trung chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2020-2025.

Riêng 9 tháng đầu năm, ngành đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là giai đoạn thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, Hậu Giang đã thực hiện ra sao và hiệu lực, hiệu quả sau tinh gọn đến nay như thế nào ?

- Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện. Chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp xã Phú An, huyện Châu Thành theo Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, qua đó giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 12 ấp, khu vực.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 5 năm qua, toàn tỉnh giảm được 1.450 biên chế công chức, viên chức, trong đó khối đảng giảm 61 biên chế, khối nhà nước giảm 1.389 biên chế; giảm 263 người hoạt động không chuyên trách, công an viên, lực lượng dân quân tự vệ ở cấp xã và 2.296 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực.

Qua sắp xếp tinh gọn, thời gian đầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương gặp không ít khó khăn tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức nên đến nay các cơ quan, đơn vị vẫn đảm bảo được hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới, ngành tổ chức - xây dựng Đảng sẽ tập trung những nhiệm vụ gì, thưa ông ?

- Trước hết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung cho công tác tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tham mưu công tác phân công bố trí cán bộ theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách đối với các đồng chí không đủ tuổi tham gia tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, tập trung xây dựng chương trình hành động để triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nội dung về công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Cụ thể, đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm hiệu quả về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy. Tăng cường thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, hoàn thiện đề án vị trí việc làm và thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; thực hiện đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; tiếp tục thí điểm và nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu vực. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với từng loại hình chi bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên và kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, tiết kiệm chi phí và giảm hội họp, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng…

Xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành tổ chức - xây dựng Đảng: “Đoàn kết - Trung thành - Trung thực - Trong sáng - Gương mẫu - Tinh thông”

 

Để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của ngành tổ chức - xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn ngành sẽ đẩy mạnh việc chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đồng thời triển khai thực hiện phương châm 5 hóa: “Hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa trong tổ chức thực hiện và tối ưu hóa kết quả hoạt động”.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tận tâm, tận lực với công việc, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tư cách của người cán bộ, đảng viên; luôn đề cao cảnh giác, bảo mật, chính xác, kịp thời, hiệu quả. Xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành tổ chức - xây dựng Đảng trong thời kỳ mới: “Đoàn kết - Trung thành - Trung thực - Trong sáng - Gương mẫu - Tinh thông”, đủ sức góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

Xin cảm ơn ông !

Đ.BẢO thực hiện

Viết bình luận mới