Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phòng ngừa vi phạm của đội ngũ cán bộ, đảng viên

16/10/2020 | 09:39 GMT+7

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có đổi mới, đặc biệt là đã đề ra chỉ tiêu để triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ nên đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thông tin thêm về kết quả tích cực trên, bà Phạm Thị Phượng (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Các cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết trên ra sao, thưa bà ?

- Các cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hàng năm. Trong đó, nghị quyết công tác hàng năm của cấp ủy đều đề ra những nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng và đã triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt Nhân dân.

Nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29 ngày 15/5/2017 “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”. Bởi Tỉnh ủy xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới manh nha.

Căn cứ vào các quy định trên, UBKT Tỉnh ủy đề xuất đưa chỉ tiêu kiểm tra, giám sát vào Nghị quyết công tác hàng năm của Tỉnh ủy. Cụ thể, chỉ tiêu số 17 năm 2017 “Mỗi chi bộ thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát chuyên đề; phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật không quá 0,5%”, chỉ tiêu số 17 năm 2018, 2019 và chỉ tiêu số 16 năm 2020 “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra”. Đây được xem là khâu đột phá, cách làm mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh.

Thưa bà, để chỉ tiêu kiểm tra, giám sát hàng năm được thực hiện đạt kết quả tốt thì UBKT Tỉnh ủy phải có những hướng dẫn chặt chẽ ?

- Trên cơ sở chỉ tiêu kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới và chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn gắn với ban hành bộ mẫu có nêu ví dụ cụ thể và bộ mẫu in sẵn để chi bộ điền vào khi thực hiện một cuộc kiểm tra, một cuộc giám sát chuyên đề của chi bộ.

Nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm; nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ phân công… Kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy từ năm 2017 đến nay đã có 14.658 lượt đảng viên được kiểm tra, giám sát chuyên đề tại chi bộ; chưa kể số lượt đảng viên được cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra và giám sát thường xuyên.

Qua đó đã tạo hiệu ứng tích cực như thế nào ?

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh từ khi thực hiện Chỉ thị số 29, nhất là chỉ tiêu kiểm tra, giám sát hàng năm của Tỉnh ủy đã tạo chuyển biến tích cực, làm cho các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức rõ, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện, không còn cảm thấy nặng nề khi được kiểm tra, giám sát, góp phần làm giảm 451 đảng viên vi phạm so nhiệm kỳ 2010-2015 (1.081 đảng viên).

Đáng ghi nhận là với tinh thần chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn là chính, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện các tập thể, tổ chức, cơ quan, đảng viên chấp hành tốt, có cách làm hay, hiệu quả để phát huy, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, sai sót, yếu kém qua đó giải thích, hướng dẫn, để đối tượng khắc phục, sửa chữa; đối với những trường hợp có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc.

Thưa bà, công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế nhất định ?

- Phải thừa nhận rằng công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ trong nhiệm kỳ qua vẫn còn có mặt hạn chế. Cụ thể là việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm ở một số chi bộ chưa sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; một số nơi chưa kịp thời phát hiện đảng viên vi phạm kỷ luật; một số ít cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng (năm 2019). Ảnh: T.T

UBKT Tỉnh ủy có đề xuất gì để sớm khắc phục những hạn chế trên ?

- Theo tôi thì tới đây cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng nhất là về công tác kiểm tra, giám sát và những giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên; thường xuyên giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng viên để tự giác chấp hành, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan tâm đúng mức công tác hậu kiểm tra, giám sát. Nâng cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ tự giác học tập, nghiên cứu văn bản để nắm vững nghiệp vụ, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; chi bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, kịp thời nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm theo quy định; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của quần chúng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân nơi đảng viên sinh hoạt, công tác và tại nơi cư trú…

Bà Phạm Thị Phượng: Qua kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét có biện pháp tăng cường trong lãnh, chỉ đạo và chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành; xem xét sửa đổi bổ sung về chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách cho phù hợp hơn. Riêng việc thi hành kỷ luật của Đảng không chỉ là xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên cố tình vi phạm mà còn tạo điều kiện để người bị kỷ luật tự kiểm điểm, nhìn nhận khuyết điểm và tự giác khắc phục, sửa chữa. Việc làm này còn mang tính giáo dục chung, nhắc nhở, cảnh báo cho tổ chức đảng và đảng viên…

 

Xin cảm ơn bà !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới