Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

14/10/2019 | 08:05 GMT+7

Năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được cấp ủy, chính quyền Hậu Giang đẩy mạnh. Đặc biệt, Nghị quyết 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được thực hiện nghiêm, đạt nhiều kết quả.

Công tác tổ chức cán bộ rất được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm. Ảnh: T.SƠN

Ông Đào Văn Nhãn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 18, chúng tôi bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”.

Kết quả sau 2 năm triển khai nghị quyết trên, bộ máy của hệ thống chính trị 3 cấp ở Hậu Giang cơ bản tinh gọn. Các cơ quan trực thuộc cấp ủy đã xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, một số đã đi vào hoạt động theo đúng tinh thần của nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04 của Ban Bí thư, sắp xếp từ 30 phòng xuống còn 22 phòng, giảm 8 phòng và đã phê duyệt đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2019, bước đầu đạt kết quả tốt, không có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc lớn.

Riêng khối nhà nước, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện rất chủ động rà soát việc phân cấp, ủy quyền theo quy định; chủ động rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện theo quy định khung của Chính phủ đến năm 2020 cơ bản hoàn thành; triển khai dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành.

Theo đó, sở, ban, ngành tỉnh có 19 đề án, sắp xếp từ 139 phòng chuyên môn thuộc cấp sở còn 92 phòng chuyên môn thuộc cấp sở, giảm 47 phòng; 16 chi cục trực thuộc sở còn 12 chi cục trực thuộc sở, giảm 4 chi cục. UBND cấp huyện có 8 đề án, sắp xếp 101 đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện còn 82 đơn vị, giảm 19 đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết 18, Sở Nội vụ xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn và đã đi vào hoạt động. Sau khi sắp xếp, đơn vị giảm 1 phòng và 1 chi cục trực thuộc Sở, còn lại 5 phòng, 2 ban và 1 trung tâm; giảm 1 chức danh trưởng phòng, 2 chức danh phó chi cục trưởng. Đối với tổ chức bên trong các ban trực thuộc Sở thực hiện giảm 6 phòng, giảm 6 trưởng phòng và 3 phó trưởng phòng.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp nếu không còn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn trước khi sắp xếp thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, toàn tỉnh đã thực hiện 3/8 đơn vị; các đơn vị còn lại sẽ thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp. Riêng thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã thực hiện xong 8/8 đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy, cho biết, đồng thời 2 chức vụ có những thuận lợi cơ bản và khó khăn nhất định. “Tôi sẽ chuyên sâu hơn về tuyên truyền, định hướng, giáo dục gắn chặt với thực tế hơn; nhưng nhiều việc thì khả năng hoàn thành cao cũng là điều trăn trở. Song đã xác định là trọng trách thì tôi quyết tâm làm tốt”, ông Nguyễn Thanh Tươi nói thêm.

Ở cơ sở hiện nay cũng tích cực sắp xếp tinh gọn. Đã tiến hành rà soát các đơn vị hành chính cấp xã và ấp, khu vực không đủ chuẩn. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sắp xếp các đơn vị chưa đủ chuẩn theo quy định từ nay đến năm 2021 và những năm tiếp theo, cụ thể, năm 2019 thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và ấp, khu vực (1 xã, 17 ấp…).

Thực hiện Nghị quyết số 01, 02/2018 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh triển khai sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp khu vực, kết quả giảm được 247 người hoạt động không chuyên trách, 16 công an viên, dân quân tự vệ ở cấp xã và 2.296 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực. Song song đó, khắc phục tình trạng trưởng ấp, khu vực không phải là đảng viên, hiện nay toàn tỉnh có đến 526/538 trưởng ấp, khu vực được bầu là đảng viên, còn lại 12 người không là đảng viên sẽ tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp khi đủ điều kiện…

Tỉnh ủy đánh giá, các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy các tổ chức trong hệ  thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp bộ máy luôn được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

Theo Thường trực Tỉnh ủy, mặc dù kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của Hậu Giang còn khá khiêm tốn nhưng địa phương xác định việc gì dễ làm trước, việc gì khó làm sau; những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp.

Ông Đào Văn Nhãn cho biết thêm, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền Nghị quyết được triển khai rộng khắp; cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức cụ thể, phù hợp; đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Việc quản lý biên chế công chức, viên chức được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, không vượt so với biên chế được giao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết sẽ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải chỉ đạo thực hiện đúng các nguyên tắc, quan điểm của nghị quyết, thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị; lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Về các mô hình kiêm nhiệm, tỉnh còn thực hiện chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra cấp huyện 1/8 đơn vị; trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ cấp huyện 1/8 đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện 1/8 đơn vị, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 10 xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu vực được 426/527 ấp, khu vực.

 

Hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 18 ở tỉnh là còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, năng động; công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, lúng túng, chưa sáng tạo, còn trông chờ hướng dẫn của cấp trên. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế, thực hiện chính sách cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ còn đơn giản, chưa quán triệt đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 18 nên trong chỉ đạo thực hiện còn tình trạng nể nang, chưa kiên quyết.

 

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới