Thực hiện tốt quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

23/09/2020 | 09:05 GMT+7

(HG) - Trên cơ sở quán triệt Quy định số 30 ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII, VIII của Điều lệ Đảng, 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện trên các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra 46.509 đảng viên và 3.949 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 4.697 đảng viên và 1.505 tổ chức đảng; giải quyết 45 trường hợp tố cáo đảng viên và 2 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 7 trường hợp. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ xử lý kỷ luật 630 đảng viên (giảm 451 đảng viên so giai đoạn 5 năm trước) và 10 tổ chức đảng. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm trên 2 tỉ đồng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đạt được kết quả trên, là nhờ sự hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nghiệp vụ chuyên môn; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; sự chủ động, tích cực của ủy ban kiểm tra các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ban, ngành và cơ quan có liên quan và sự cố gắng đầy trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở.

Ngoài ra, còn có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy định số 30; sự đoàn kết, nhất trí cao của các cấp ủy trong quá trình lãnh đạo đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt quy chế làm việc; kịp thời xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, sâu sát, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

MINH NGHĨA

Viết bình luận mới