BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CŨNG LÀ VẤN ĐỀ HỆ TRỌNG ĐẦU TIÊN HIỆN NAY ĐỂ GIỮ VỮNG BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CÁCH MẠNG CHÂN CHÍNH, LIÊN QUAN TRỰC TIẾP, QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH BẠI CỦA SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG, CỦA DÂN TỘC

06/10/2023 | 23:47 GMT+7

Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng là những nội dung quan điểm cơ bản, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, là nền tảng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy bảo vệ nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết của từng đảng bộ cơ sở, chi bộ và đảng viên. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là vấn đề hệ trọng đầu tiên hiện nay để giữ vững bản chất của Đảng cách mạng chân chính, liên quan trực tiếp, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khẳng định sự thành công của cách mạng Việt Nam, sự lãnh đạo tài tình của Đảng đưa đất nước Việt Nam, người Việt Nam lên sự phồn vinh của đất nước đang vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước hết:

*Góp phần xây dựng, thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng

- Bản thân mỗi người Đảng viên phải có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch, chủ trương… của chi bộ, các quy định của Điều lệ Đảng; có ý thức và thái độ đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; không dao đông về tư tưởng, giữ vững lập trường, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới. Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân khi Chi bộ lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết hoặc khi Đảng bộ hoặc Trung ương phát động lấy ý kiến đảng viên đóng góp cho các văn kiện, hoạt động, chủ trương, nhiệm vụ chính trị lớn của Đảng; không thờ ơ, ngoài cuộc, chiếu lệ.

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng đến tổ chức Đảng; luôn giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy; tôn trọng và tự giác thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy, quy chế dân chủ của cơ quan, quy chế làm việc của chi bộ; có lối sống hòa đồng và biết giữ gìn sự đoàn kết giữa các đồng chí, đồng nghiệp trong chi bộ, trong cơ quan; thực hiện nghiêm, trung thực, khách quan trong tự phê bình và phê bình, luôn phải trên tinh thần đoàn kết và xây dựng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; giữ gìn tính nghiêm minh kỷ luật và sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng, tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách… để có thể thiết thực tham gia xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ, kịp thời tham mưu Chi bộ nhắc nhở khi có những biểu hiện tiêu cực xảy ra, không để xảy ra vi phạm nhỏ dẫn đến vi phạm lớn để phải thi hành kỷ luật.

- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp công tác khoa học. Thường xuyên học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới của thời đại để không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp phần củng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

- Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ hoặc của chính quyền. Đồng thời phải nghiên cứu hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở, đơn vị, những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết.

- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương và các giải pháp đúng đắn, sát hợp, có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

*Góp phần xây dựng tổ chức đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư trưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống

- Không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu thực tiễn để nâng cao nhận thức, lý luận, hiểu biết, tri thức về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa… chứ không phải chỉ gói gọn trong những nội dung có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được chi bộ phân công, có như thế mới có được những tri thức tổng thể, biết được những cách làm hay, từ đó nảy sinh những sáng kiến mới để phục vụ tốt hơn cho công tác xây dựng chi bộ, đồng thời biết được tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và quốc tế để nhìn nhận tình hình đúng bản chất của nó, dự báo được những thay đổi của thực tiễn, từ đó có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề hoàn chỉnh hơn, qua đó tham mưu Chi bộ làm tốt công tác tư tưởng trong chi bộ.

- Hoàn thành tốt công việc được giao cả về khối lượng và chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao; chấp hành tốt sự phân công của chi bộ, đối với từng nhiệm vụ được giao đều phải chủ động, cố gắng tìm tòi, nghiên cứu và hoàn thành tốt; đối với các ngành có liên quan luôn giữ mối quan hệ thường xuyên, hỗ trợ nhau trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất; bản thân có sự cải tiến trong phong cách làm việc, có sự mạnh dạn tham mưu, đề xuất với chi bộ, với thủ trưởng cơ quan các hoạt động mới trong công tác được giao. Đồng thời còn tích cực nghiên cứu học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tự rèn luyện đạo đức và ý thức thái độ đúng đắn đối với công việc, với người khác và với bản thân.

- Có ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo, chia rẽ, kích động, xúi giục của các thế lực thù địch, các lực lượng phản động cố tình gây mất đoàn kết, gây mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chế độ mà ta đang xây dựng, đặc biệt là hiện nay khi địch đang sử dụng chiêu bài “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” để chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ ta; cần thể hiện lòng yêu nước bằng “1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh” để có thể tỉnh táo nhận ra những thủ đoạn xấu xa của kẻ thù mới có thể bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ chế độ Chủ nghĩa xã hội mà dân tộc ta đã lựa chọn và đang ra sức xây dựng. Qua đó tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và những người xung quanh nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, góp phần giữ vững mối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng; phải gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để nhân dân noi theo.

- Không làm những việc trái với quy định của Đảng, vi phạm Điều lệ Đảng; phát huy tự do tư tưởng, tham gia thảo luận, tranh luận tìm ra chân lý, lẽ phải. Thực hiện đúng quyền được phát biểu ý kiến trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến và chấp hành nghị quyết của chi bộ. Không truyền bá những quan điểm trái với quan điểm, đường lối của Đảng.

- Phát huy dân chủ, tích cực thỏa thuận và tham gia quyết định các chủ trương, nhiệm vụ của chi bộ, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng quyết định của tập thể.

- Thường xuyên rèn luyện, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ; tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng.

- Ra sức chăm lo, giữ gìn đoàn kết nội bộ trên cơ sở đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và các quy định của Điều lệ Đảng; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chia rẽ, bè cánh, cục bộ.

- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; kiên quyết chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch làm suy yếu, hạ thấp đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Tham gia đấu tranh với những phần tử bất mãn, cơ hội chống Đảng và những biểu hiện lệch lạc, trái quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

*Góp phần giữ vững mối quan hệ giữa đảng viên với phong trào cách mạng của nhân dân

- Trong mối quan hệ với nhân dân phải luôn có sự gắn bó mật thiết, nghĩa tình, đồng cảm và sẽ chia với những khó khăn của nhân dân; bản thân cần thường xuyên đi công tác cơ sở để nắm tình hình hoạt động của ngành ở cơ sở, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của nhân dân về những bất cập trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong các chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương... để kịp thời tham mưu chi bộ có biện pháp giải quyết hiệu quả, đến nơi đến chốn cho nhân dân; kịp thời giải thích, hướng dẫn nếu trong nhân dân có dư luận không đúng tình hình, gây xôn xao, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước, tập thể, cá nhân.

- Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kết quả của công cuộc đổi mới, những thời cơ, thách thức trong quá trình hội nhập, vai trò của nhân dân đối với sự thịnh vượng, tồn vong của chế độ, của đất nước; vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương như Nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, Nhân dân tham gia tố giác tội phạm… Bản thân phải xây dựng tốt mối quan hệ với quần chúng, làm tốt công tác dân vận, để có thể tạo cho mình nhiều thuận lợi hơn trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi nhận được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không tách rời của cùng một vấn đề mục tiêu: giữ vững niềm tin tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc, cường thịnh, trường tồn thì phải ra sức tăng cường tiềm lực tư tưởng, trí tuệ của Đảng, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong dân, nêu cao quyết tâm, tín tâm và đồng tâm từ trong Đảng đến ngoài xã hội. Bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì tự nó đã có đủ sức mạnh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững niềm tin, củng cố đức tin, thúc đẩy hành động sáng tạo vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấu tranh có hiệu quả để vạch trần và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là thái độ và hành động tích cực, chủ động để khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trần Hữu Trung,

Trường Tiểu học Tân Bình 4, Phụng Hiệp

 

 

* Bài viết được đăng phục vụ dự thi Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ II-năm 2023. Tòa soạn không tham gia biên tập, tôn trọng tuyệt đối chính kiến, nội dung, hình ảnh bài viết đã được cơ quan chủ quản thống nhất thông qua.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>